HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Weidemann handelt milieubewust:

De Weidemann-machines met dieselmotor zijn vanaf 2024 HVO compatibel en worden vanaf 1 januari 2024 in een eerste tankvulling af fabriek met HVO gevuld en aan u geleverd. Lees hierover onze uitvoerige FAQ.

1. Definitie en samenstelling

De afkorting HVO staat voor "Hydrotreated Vegetable Oil", in het Nederlands "waterstofbehandelde plantaardige olie".

De afkorting HVO is afgeleid van de Engelse term Hydrotreated Vegetable Oil (waterstofbehandelde plantaardige olie in het Nederlands).HVO wordt nu ook HDRD (Hydrogenation Derived Renewable Diesel) genoemd, omdat er naast plantaardige olie nu ook dierlijke vetten en andere grondstoffen voor de productie worden gebruikt.

HVO-diesel is bijna geurloos en net zo helder als water.

Nee. Hernieuwbare diesel en biodiesel zijn twee verschillende brandstoffen. De verwerking van de grondstoffen varieert. Bij HVO wordt de plantaardige olie gezuiverd en op hoge temperatuur met waterstof behandeld.

De brandstof wordt geproduceerd uit plantaardige grondstoffen, resten of afval. In het kader van de regelgeving voor biobrandstoffen heeft de Europese wetgever zeer strenge criteria opgesteld met betrekking tot duurzaamheid en in het bijzonder milieuaspecten (CO2-balans, bescherming van bossen, verstandig landgebruik). Er zijn verschillende certificeringssystemen ontwikkeld om aan deze criteria te voldoen.

HVO wordt geproduceerd aan de hand van een katalytische reactie van plantaardige oliën of dierlijke vetten met waterstof (hydrogenering). Hydrogenering leidt tot een splitsing van de vetten en oliën, waarbij ook alle zuurstofatomen en onverzadigde bindingen worden verwijderd. Uit de vetzuren worden langeketenparaffines gevormd. Het aandeel glycerine wordt omgezet in propaangas en de zuurstof wordt gebonden als water.

Paraffinehoudende dieselbrandstoffen kunnen zowel synthetisch – bijvoorbeeld uit aardgas (GtL: Gas-to-Liquid) of elektriciteit (PtL: Powerto- Liquid) – als uit biogene bronnen – bijvoorbeeld uit gehydrogeneerde plantaardige oliën (HVO - Hydrotreated Vegetable Oils) – worden geproduceerd. Paraffine is een chemische term die wordt gebruikt om verzadigde koolwaterstoffen te beschrijven (chemisch gezien bevatten deze alleen enkele koolstof-koolstofverbinding, in tegenstelling tot de zogenaamde onverzadigde koolwaterstoffen).

Door de chemische samenstelling verschillen de eigenschappen van paraffinehoudende brandstoffen van die van gewone dieselbrandstof. In hun pure vorm voldoen deze daarom niet aan de vereisten uit de norm voor dieselbrandstoffen (DIN EN 590), die relevant is in Duitsland, maar worden ze gereguleerd in een aparte norm (DIN EN 15940). De brandstoffen kunnen echter (op basis van de dichtheid van HVO) tot 26% gemengd worden met gewone dieselbrandstof zonder de norm te overtreden.

alle vereisten van EN 590 voor dieselbrandstoffen, met uitzondering van de vereiste minimale dichtheid. Om deze reden kan HVO niet conform EN 590 gecertificeerd worden. Daarom wordt deze brandstof momenteel niet verkocht bij tankstations in Duitsland. In andere landen is HVO al verkrijgbaar bij tankstations.ar.

2. Milieuvriendelijkheid

HVO wordt beschouwd als een duurzame brandstof in vergelijking met conventionele fossiele diesel. HVO wordt gemaakt uit hernieuwbare bronnen zoals plantaardige oliën, dierlijke vetten en afgewerkte bakolie. Deze grondstoffen kunnen opnieuw geplant of gerecycled worden, hetgeen resulteert in een continue aanvoer. Bij de verbranding van HVO worden over het algemeen minder broeikasgassen uitgestoten dan bij fossiele diesel. HVO helpt de luchtkwaliteit verbeteren door minder schadelijke emissies zoals roetdeeltjes en stikstofoxiden te produceren. HVO is biologisch afbreekbaar. Dat betekent dat het in tegenstelling tot sommige synthetische brandstoffen in het milieu wordt afgebroken zonder dat er schadelijke reststoffen achterblijven.

HVO-fabrikant Neste gebruikt elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. In het hydrogeneringsproces wordt er tot nu toe nog geen regeneratief geproduceerde waterstof gebruikt. De transportroute kan niet als 100% klimaatneutraal worden beschouwd.

 • Eerst en vooral kan HVO helpen om een wagenpark klimaatneutraler te maken. In vergelijking met standaard dieselbrandstof is het mogelijk om met HVO100 (=100% pure HVO) een CO2-reductie van ongeveer 90% te bereiken.
 • HVO is zuurstofvrij en heeft derhalve een betere opslagstabiliteit. Ook doet het motorolie langzamer verouderen dan biodiesel of diesel. HVO is resistent tegen aantasting door bacteriën (dieselpest). Daarom is HVO ideaal voor gebruik in landbouwmachines met lange stilstandtijden.
 • Deze synthetische brandstof is aanzienlijk beter voor de levensduur van de motor en ook voor het milieu.
 • De HC- en CO-emissies in het lagere belastingsbereik en onder koude motoromstandigheden zijn vanwege het hoge cetaangetal en de bijbehorende snelle ontsteking lager dan bij biodiesel en fossiele dieselbrandstof.
 • Een ander voordeel van het hoge cetaangetal is de geluidsarme verbranding.
 • De afwezigheid van aromaten draagt bij aan een lagere roetuitstoot en daarmee ook aan een lager brandstofverbruik. Er hoeft immers minder vaak geregenereerd te worden. Dit geldt overigens alleen voor machines van meer dan 19 kW. De resultaten van de roetoxidatieanalyse wijzen op een hogere reactiviteit van het roet van HVO-brandstof. In vergelijking met fossiele dieselmotoren liggen de passieve regeneratietemperaturen van HVO-roet ongeveer 40° Celcius lager.
 • Het gebruik van HVO leidt tot een vermindering van de NOx-uitstoot.

3. Prestatiegerelateerde aspecten en economische levensvatbaarheid

In Duitsland ligt de prijs van HVO ongeveer 10 tot 20 cent hoger dan de normale dieselprijs. Naarmate de vraag en de HVO-productie toeneemt, zal dit verschil in de toekomst veel kleiner worden. In andere landen, zoals Zweden of Slovenië, is biologische brandstof goedkoper. Landbouw- en bosbouwbedrijven kunnen bovendien de landbouwdieselvergoeding aanvragen. Het gebruik van biodiesel in zuivere vorm en van plantaardige olie in de land- en bosbouw is onder de wet inzake energiebelastingen belastingvrij. Het volledige belastingtarief wordt daarbij terugbetaald.

De actieradius of de bedrijfstijd van een voertuig op HVO100 is hetzelfde als bij een voertuig op diesel.

4. Gebruik

Ja. HVO is qua chemische samenstelling vergelijkbaar met fossiele diesel. Dit betekent dat de brandstof een vervangend alternatief is voor fossiele diesel. De brandstof is in elke verhouding met fossiele diesel te mengen – of in pure vorm te gebruiken (HVO100). Aangezien de rubberen afdichtingen op andere wijze uitrekken bij gebruik van fossiele diesel en HVO, dient een regelmatig verversing van beide brandstoffen te worden vermeden.

EN 15940 staat een FAME-gehalte van maximaal 7% toe. De kwaliteit van FAME is echter een belangrijke factor: een slechte kwaliteit kan zelfs bij lagere concentraties tot problemen leiden. Het neerslagrisico van FAME-onzuiverheden neemt toe met een hogere mengverhouding. In principe is biodiesel niet goedgekeurd voor Weidemann-machines boven B7 (gehalte van 7%).

Ja, rijden op HVO100 is veilig. HVO is vergelijkbaar met diesel, ook qua veiligheid.

Aan de hand van isomerisatie zijn de koude-eigenschappen aan te passen aan de wintervereisten. Tijdens dit proces wordt de structuur van de koolwaterstoffen dienovereenkomstig gewijzigd. Er kan een CFPP-temperuatuur (Cold Filter Plugging Point) van - 40 °C worden bereikt.

De motor wordt bij het gebruik van HVO volgens hetzelfde onderhoudsschema onderhouden als bij het gebruik van diesel.

Alle huidige Hoftracs, verreikers en telescoopladers zijn geschikt voor HVO (vanaf 2024).

Alle fase V Weidemann-machines zijn met HVO te gebruiken. Klanten dienen contact op te nemen met de klantenservice van Weidemann om de compatibiliteit van hun machinemodel en procedure te bevestigen, alvorens zij een Weidemann-machine met HVO tanken.

De hydrofobe eigenschappen leiden ertoe dat een grotere hoeveelheid water wordt afgescheiden in de waterafscheider. Als HVO echter schoon is opgeslagen, dan is de brandstof zelf watervrij.

We hebben de materiaalcompatibiliteit, motorprestaties en het onderhoudsschema onderzocht. We hebben de brandstof onder verschillende weersomstandigheden intensief getest in onze duurtestmachines. Wij hebben een positieve ervaring met HVO.

5. Beschikbaarheid

Ondanks de sterk toegenomen productie is HVO slechts in een paar landen in Europa op grote schaal verkrijgbaar. Terwijl sommige landen – zoals Nederland, Zweden en zelfs Italië – al in toenemende mate op deze alternatieve brandstof vertrouwen, is HVO in Duitsland nog niet gearriveerd. De brandstof zou eind 2023 in Duitsland vrijgegeven moeten worden, maar dit proces kan nog steeds vertraging oplopen.

Het is de vraag of er voldoende afvalstoffen beschikbaar zijn om aan de vraag naar HVO te voldoen. Plantaardig of dierlijk afval wordt al heel lang gerecycled. Om ontbrekende grondstoffen aan te vullen, onderzoekt Neste – 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel – momenteel nieuwe manieren om vloeibaar plastic afval te gebruiken als toekomstige grondstof voor de raffinage van aardolieproducten. Het bedrijf plant om tegen 2030 jaarlijks meer dan een miljoen ton plastic afval als grondstof verwerken. De EU heeft stappen ondernomen om de uitstoot van de lucht- en scheepvaart te verminderen door middel van haar emissiehandelssysteem (ETS). Aangezien noch vliegtuigen noch schepen geëlektrificeerd zullen worden, dienen de brandstoffen die vliegtuigen en schepen in de EU gebruiken, milieuvriendelijker te worden. Op korte termijn geeft men de voorkeur aan HVO100-brandstof om dit doel te bereiken. Om deze reden zal de beschikbaarheid voor grondvoertuigen beperkt blijven.

Er zijn voldoende hoeveelheden HVO beschikbaar op de markt om zowel op de weg als daarbuiten een relevante bijdrage te leveren: In 2021 werd er wereldwijd meer dan 7 miljoen ton HVO geproduceerd. Tegen 2025 zal de wereldwijde HVO-productie naar verwachting meer dan 30 miljoen ton bedragen. Op de middellange en lange termijn bieden schaalbare en duurzame grondstofbronnen nóg meer volumepotentieel.

De demonstratiefase is voor HVO al lang een gepasseerd station: HVO is al een gevestigde brandstof op de markt. Het aanbod van HVO100 in Europa neemt gestaag toe.

 • ca. 2000 stations in Europa met 100% HVO.
 • ca. 1600 tankstations in Noord-Amerika (80-95% HVO).
 • ca. 10.900 benzinestations in totaal gemarkeerd in Europa, inclusief mengsels.

In de komende jaren zal de productie van hernieuwbare diesel in Europa naar verwachting stijgen: van ca. 4 miljoen ton per jaar op dit moment tot 15,5 miljoen ton in 2030.

HVO is echter al sinds 2012 op de markt als bijmengcomponent voor dieselbrandstof. Een bijmenging van maximaal 26% in conventionele diesel is toegestaan. In een ontwerpresolutie van 3 maart 2023 riep de Bundestag de Duitse regering op om de Duitse regelgeving voor brandstoffen zodanig te wijzigen dat het gebruik en de distributie van paraffinehoudende brandstoffen in hun pure vorm voor alle gebruikers mogelijk wordt. Daarom moet de 10e BImSchV (BundesImmissionsSchutzVerordnung, Duitse verordening inzake emissienormen) tijdig worden gewijzigd, zodat brandstoffen die voldoen aan DIN EN 15940 ook volledig zijn toegestaan. HVOdiesel kan tegenwoordig echter al worden gekocht in blikken, vaten of mobiele tankeenheden.

 • Neste (FIN, NL)
 • Preem (S)
 • ENI
 • Total (F)
 • Orange Gas (NL)
 • Greenpont (NL)
 • Goodfuels (NL)
 • Phillips 66 (USA)
 • etc.
 • Zieglmeier (D)
 • Neste (FIN, Baltische staten)
 • Preem (S)
 • Tanka (S)
 • Greenpont (NL)
 • Texaco (NL)
 • 76 Phillips 66 (USA)
 • Orange Gas (NL)
 • Cirkle K (DK, S, N)
 • XY Truck (N, DK)
 • Colabitoil (S)
 • Shell (NL)
 • etc.
 • NesteMy / Neste Renewable Diesel (NRD)
 • C.A.R.E Diesel
 • KlimaDiesel90
 • Fuelmotion H
 • Renewable Diesel (USA)
 • HVO100
 • HVOlution (talië)
 • Shell Renewable Diesel (NL)
 • XtL Diesel

Stand: Oktober 2023

Bron: Internetonderzoek door Weidemann Technik op basis van informatie van verschillende HVO-fabrikanten.

Downloads

Vorschaubild FAQ HVO
FAQ HVO

PDF, 1 MB

Download