HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Weidemann toimii ympäristövastuullisesti:

Weidemannin dieselmoottorilla varustetut koneet ovat vuodesta 2024 lähtien HVO-yhteensopivia. Uusien koneiden polttoainesäiliö täytetään tehtaalla 1. tammikuuta 2024 lähtien valmiiksi HVO-polttoaineella. Lue lisää usein kysytyistä kysymyksistä.

1. Määritelmä ja valmistus

Lyhenne HVO tulee sanoista ”Hydrotreated Vegetable Oil”, joka tarkoittaa vetykäsiteltyä kasviöljyä.

HVO:ta, joka tulee englannin vetykäsiteltyä kasviöljyä tarkoittavista sanoista (Hydrotreated Vegetable Oil), kutsutaan myös HDRD:ksi (Hydrogenation Derived Renewable Diesel), sillä kasviöljyn lisäksi valmistukseen on alettu käyttää myös eläinrasvoja ja muita raakaaineita.

HVO-diesel on lähes hajutonta ja yhtä kirkasta kuin vesi.

Eivät. Uusiutuva diesel ja biodiesel ovat erilaisia polttoaineita. Niiden raaka-aineiden valmistus eroaa toisistaan. HVO-dieselissä kasviöljy puhdistetaan ja käsitellään vedyllä korkeassa lämpötilassa.

Polttoaine valmistetaan kasviperäisistä raaka-aineista, jäänteistä tai jätteistä. Eurooppalaisessa lainsäädännössä on määritelty tiukat vaatimukset biopolttoaineille, jotka koskevat etenkin kestävää kehitystä ja ympäristöä (hiilijalanjälki, metsien suojelu, järkevä maankäyttö). Näiden vaatimusten täyttämiseksi on otettu käyttöön useita sertifiointijärjestelmiä.

HVO valmistetaan kasviöljyjen tai eläinrasvojen ja vedyn katalyyttisellä reaktiolla eli hydrauksella. Hydrauksen avulla rasvat ja öljyt hajotetaan, jolloin myös kaikki happiatomit ja tyydyttämättömät yhdisteet poistetaan. Rasvahapoista muodostuu pitkäketjuisia parafiineja. Glyseriini muunnetaan propaanikaasuksi ja happi sidotaan vedeksi.

Parafiinisia dieselpolttoaineita voidaan valmistaa sekä synteettisesti, esimerkiksi maakaasusta (GtL: Gas-to-Liquid) tai sähkön avulla (PtL: Power-to-Liquid), että biogeenisistä lähteistä, esimerkiksi vetykäsitellyistä kasviöljyistä (HVO – Hydrotreated Vegetable Oil). Parafiininen on tässä yhteydessä kemiallinen käsite, jolla kuvataan tyydyttyneitä hiilivetyjä (kemiallisesti ne sisältävät vain yksinkertaisia hiilisidoksia toisin kuin niin sanotut tyydyttymättömät hiilivedyt).

Parafiiniset polttoaineet eroavat tavallisen dieselpolttoaineen ominaisuuksista kemialliselta koostumukseltaan. Puhtaassa muodossaan ne eivät täytä dieselpolttoaineille standardissa DIN EN 590 asetettuja vaatimuksia. Näille polttoaineille on omat vaatimuksensa, jotka on määritelty erillisessä standardissa DIN EN 15940. Niitä voidaan sekoittaa tavalliseen dieselpolttoaineeseen (HVO:n tiheydestä riippuen), ja niiden osuus saa standardin mukaan olla enintään 26 %.

Synteettinen diesel täyttää parafiinisia dieselpolttoaineita koskevan standardin EN 15940 vaatimukset. HVO täyttää dieselpolttoaineita koskevan standardin EN 590 vaatimukset lukuun ottamatta vaadittavaa vähimmäistiheyttä. Tämän vuoksi HVO:ta ei voida sertifioida standardin EN 590 mukaisesti, eikä sitä siksi voida tällä hetkellä myydä huoltoasemilla Saksassa. Muissa maissa HVO:ta on jo saatavana huoltoasemilta.

2. Ympäristöystävällisyys

HVO on kestävä polttoaine tavalliseen fossiiliseen dieselpolttoaineeseen verrattuna. Se valmistetaan uusiutuvista lähteistä, kuten kasviöljyistä, eläinrasvoista ja käytetystä ruokaöljystä. Näitä raaka-aineita voidaan tuottaa uudelleen tai kierrättää, joten niitä on saatavana jatkuvasti. HVO:n palamisen aikana muodostuu vähemmän kasvihuonekaasuja kuin fossiilisen dieselin yhteydessä. HVO voi parantaa ilmanlaatua, sillä se saa aikaan vähemmän haitallisia päästöjä, kuten nokihiukkasia ja typen oksideja. HVO on biohajoavaa, mikä tarkoittaa, että se hajoaa ympäristössä haitallisia jäänteitä jättämättä, toisin kuin eräät synteettiset polttoaineet.

HVO:n valmistaja Neste käyttää uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Hydrausprosessissa ei kuitenkaan käytetä vielä uusiutuvaa vetyä. Kuljetusreittejä ei voida toteuttaa täysin ilmastoneutraalisti.

 • HVO voi auttaa ennen kaikkea autokannan ilmastoneutraaliuden lisäämisessä. Tavalliseen dieselpolttoaineeseen verrattuna HVO100 (= 100-prosenttinen HVO) voi vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 90 prosenttia.
 • HVO on hapetonta ja kestää siksi paremmin varastointia kuin biodiesel tai tavallinen diesel. Lisäksi se hidastaa moottoriöljyn vanhenemista. Bakteerit eivät pääse kasvamaan HVO:ssa, ja siksi se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi maatalouskoneissa, joiden seisonta-ajat voivat olla pitkiä.
 • Tämä synteettinen polttoaine on huomattavasti parempi vaihtoehto moottorin pitkäikäisyyden ja ympäristön kannalta.
 • Korkean setaaniluvun ja sen aikaansaaman nopean sytytyksen ansiosta erityisesti hiilivety- ja hiilimonoksidipäästöt ovat alhaisella kuormituksella ja kylmällä moottorilla pienemmät kuin biodieseliä tai fossiilista dieselpolttoainetta käytettäessä.
 • Korkean setaaniluvun etuna on myös palamisen äänettömyys.
 • Koska HVO ei sisällä aromaatteja, nokipäästöt ovat pienemmät, mikä vähentää regeneroinnin tarvetta ja näin myös polttoaineen kulutusta. Tämä koskee vain yli 19 kW:n koneita. Noen hapettumista koskevien analyysien tulokset osoittavat, että HVO-polttoaineen noen reaktiivisuus on suurempaa. Fossiilista dieseliä käyttävään moottoriin verrattuna HVO-polttoaineen noen passiivinen regenerointilämpötila on noin 40 astetta alhaisempi.
 • HVO:n käyttö vähentää NOx-päästöjä.

3. Suorituskyky ja taloudellisuus

Saksassa HVO on hinnaltaan noin 10–20 senttiä kalliimpaa kuin tavallinen diesel. Tämä ero tulee jatkossa kaventumaan merkittävästi kysynnän kasvaessa ja HVO:n tuotannon lisääntyessä. Muissa maissa, kuten Ruotsissa ja Sloveniassa, hintataso on edullisempi. Saksassa maa- ja metsätalousalan yritykset ovat oikeutettuja maatalousdieselkorvaukseen, ja lisäksi puhtaan biodieselin ja kasviöljyn käyttö on maa- ja metsätalousalalla energiaverolain mukaan verotonta. Käyttö hyvitetään kokonaisverotuksessa.

HVO100-polttoainetta käyttävän ajoneuvon toimintamatka ja -aika on täysin sama kuin dieselpolttoainetta käyttävän ajoneuvon.

4. Käyttö

Kyllä. HVO vastaa kemialliselta koostumukseltaan fossiilista dieseliä. Tämä tarkoittaa, että se on niin sanottu drop-in-polttoaine fossiiliselle dieselille. Sitä voi sekoittaa fossiiliseen dieseliin haluamassaan suhteessa tai käyttää sellaisenaan (HVO100). Kumitiivisteet venyvät eri tavalla fossiilista dieseliä ja HVO:ta käytettäessä, joten usein toistuvaa polttoaineiden välillä vaihtamista tulisi välttää.

Standardi EN 15940 mahdollistaa enintään 7 prosentin FAME-pitoisuuden, mutta FAMEn laadulla on tärkeä merkitys, sillä huono laatu voi aiheuttaa ongelmia jo pieninä pitoisuuksina. Epäpuhtauksien saostumisen riski kasvaa, kun FAMEn pitoisuus seoksessa on suurempi. Biodieselin, jonka pitoisuus on yli B7 (7 %), käyttö ei ole sallittua Weidemannin koneissa.

Kyllä, HVO100-polttoaineen käyttö on turvallista. HVO on verrattavissa dieseliin myös turvallisuuden osalta.

Isomeroinnin avulla polttoaineen ominaisuuksia voidaan mukauttaa talvikäyttöä varten, ja hiilivetyjen rakennetta on muutettu tarvittavalla tavalla. Suodatettavuuden rajalämpötila CFPP (Cold Filter Plugging Point) on –40 astetta.

HVO:n käyttö ei vaikuta moottorin huoltoaikatauluun, vaan se pysyy samana kuin dieselpolttoainetta käytettäessä.

Kaikki uudet Hoftrac-, pyörä- ja teleskooppikuormaajat ovat HVO-yhteensopivia vuodesta 2024 lähtien.

Kaikissa tason V Weidemann-koneissa voi käyttää HVO:ta. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Weidemannin asiakaspalveluun koneensa mallin yhteensopivuuden ja menettelyn varmistamiseksi ennen kuin koneeseen tankataan HVO:ta.

Hydrofobiset ominaisuudet lisäävät vedenerottimeen päätyvän veden määrää. Kun HVO varastoidaan puhtaasti, itse polttoaine ei sisällä vettä.

Olemme tutkineet materiaalien kestävyyttä, moottorin tehoa ja huoltoaikatauluja. Polttoainetta on testattu kattavasti kestävyyskokeissa erilaisissa sääolosuhteissa. Kokemuksemme ovat olleet positiivisia.

5. Saatavuus

Kasvavasta tuotannosta huolimatta HVO:ta on saatavana kattavasti vain harvoissa Euroopan maissa. Joissakin maissa, kuten Alankomaissa, Ruotsissa ja Italiassa, HVO:n käyttö on yhä yleisempää, kun taas Saksassa se ei ole vielä saanut sijaa. Polttoaineen odotetaan saavan hyväksynnän Saksassa vuoden 2023 loppuun mennessä, mutta prosessi voi vielä viivästyä.

On kyseenalaista, onko HVO:n valmistusta varten saatavilla riittävästi jäteaineksia, sillä kasvi- ja eläinperäiset jätteet on hyödynnetty muulla tavoin jo kauan aikaa. Puuttuvien raaka-aineiden täydentämiseksi Neste, joka on maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa uusiutuvan dieselin valmistuksessa, tutkii parhaillaan uusia tapoja hyödyntää nesteytettyjä muovijätteitä maaöljytuotteiden jalostuksen raaka-aineena. Neste pyrkii vuoteen 2030 mennessä jalostamaan vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä polttoaineen raakaaineeksi. EU:ssa lento- ja laivaliikenteen päästöjä vähennetään päästökauppajärjestelmän avulla. Koska lentokoneita tai laivoja ei voida sähköistää, EU:n alueella käytettävien lento- ja laivapolttoaineiden on oltava ympäristöystävällisempiä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi suositaan tällä hetkellä HVO100-polttoainetta, ja tästä syystä saatavuus tieliikenteessä oleville ajoneuvoille pysyy rajallisena.

HVO:ta tuotetaan merkittäviä määriä sekä tieliikenteen ajoneuvoille että muille kulkuneuvoille: Vuonna 2021 HVO:ta tuotettiin maailmanlaajuisesti yli 7 miljoonaa tonnia. Vuoteen 2025 mennessä HVO:n tuotanto tulee todennäköisesti ylittämään 30 tonnin rajan. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä laajennettavissa olevat ja kestävät raaka-ainelähteet tarjoavat uusia mahdollisuuksia määrien lisäämiseen.

HVO on jo vakiinnuttanut asemansa polttoainemarkkinoilla. HVO100-polttoaineen tarjonta kasvaa Euroopassa jatkuvasti.

 • HVO100-polttoainetta voi tankata noin 2 000 huoltoasemalla Euroopassa.
 • Pohjois-Amerikassa HVO-polttoainetta, jonka pitoisuus on 80–95 %, voi tankata noin 1 600 huoltoasemalla.
 • Euroopassa noin 10 900 huoltoasemaa on ilmoittanut tarjoavansa HVO-polttoainetta, mukaan lukien seospolttoaineet.

Tulevina vuosina uusiutuvan dieselin vuosittaisen tuotannon odotetaan kasvavan Euroopassa nykyisestä noin 4 miljoonasta tonnista 15,5 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä.

HVO:ta on kuitenkin käytetty dieselpolttoaineseosten osana jo vuodesta 2012 lähtien. Sallittuja ovat tavallista dieseliä ja enintään 26 % HVO:ta sisältävät seokset. Saksan liittopäivät esitti 3. maaliskuuta 2023 annetussa päätöslauselmaesityksessä liittovaltion hallitukselle, että Saksan polttoainelainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että puhtaiden parafiinisten polttoaineiden käyttö ja myynti olisi mahdollista kaikille toimijoille. Tämän seurauksena liittovaltion päästölainsäädäntöä (BImSchV) tullaan pian muuttamaan niin, että myös polttoaineet, jotka vastaavat standardin DIN EN 15940 vaatimuksia, saavat täyden hyväksynnän. HVO-dieseliä voi ostaa Saksassa jo nyt kanistereissa ja tynnyreissä sekä siirrettävistä tankkausasemista.

 • Neste (FIN, NL)
 • Preem (S)
 • ENI
 • Total (F)
 • Orange Gas (NL)
 • Greenpont (NL)
 • Goodfuels (NL)
 • Phillips 66 (USA)
 • jne.
 • Zieglmeier (D)
 • Neste (FIN, Baltia)
 • Preem (S)
 • Tanka (S)
 • Greenpont (NL)
 • Texaco (NL)
 • 76 Phillips 66 (USA)
 • Orange Gas (NL)
 • Cirkle K (DK, S, N)
 • XY Truck (N, DK)
 • Colabitoil (S)
 • Shell (NL)
 • jne.
 • NesteMy / Neste Renewable Diesel (NRD)
 • C.A.R.E Diesel
 • KlimaDiesel90
 • Fuelmotion H
 • Renewable Diesel (USA)
 • HVO100
 • HVOlution (Italia)
 • Shell Renewable Diesel (NL)
 • XtL Diesel

Versio: lokakuu 2023
Lähteet: HVO-polttoaineen valmistajien tiedot, jotka Weidemannin tekninen osasto on koonnut eri internetlähteistä.

Lataukset

Vorschaubild FAQ HVO
FAQ HVO

PDF, 1 MB

Lataa