Användarvillkor

Användning av Internetsidorna och tjänsterna ("webbplatsen") som erbjuds av Weidemann GmbH och/eller dess dotterbolag ("Weidemann") är endast tillåten på grundval av följande användarvillkor. Genom att börja använda denna webbplats eller ansluta till den godkänner du giltigheten av dessa användarvillkor i deras för närvarande giltiga version. Läs dem därför noggrant innan du använder denna webbplats:

1. Tjänster

Weidemann gör viss information och programvara, eventuellt tillsammans med dokumentation, tillgänglig på webbplatsen för läsning eller nedladdning.

Weidemann förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande, helt eller delvis, ändra, begränsa eller avbryta själva webbplatsen eller de tjänster och information som erbjuds på webbplatsen, samt att begränsa åtkomsten till webbplatsen, helt eller delvis samt att efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande begränsa åtkomsten för enskilda användare.

Weidemann strävar efter att säkerställa i huvudsak oavbruten tillgänglighet för webbplatsen och tjänsterna samt felfria överföringar, men kan inte ta något ansvar för detta

2. Innehåll

Innehållet som tillhandahålls på denna webbplats är endast avsett för allmän information och kommunikation och är inte juridiskt bindande.

Informationen om våra Weidemann-produkter tjänar endast som icke-bindande allmän information och ersätter inte detaljerad individuell rådgivning för ett köpbeslut. De tekniska egenskaperna och utrustningen för de beskrivna enheterna och maskinerna är endast illustrativa exempel. Maskinernas funktioner och utrustning kan variera, särskilt beroende på land. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar.

I den mån vår webbplats innehåller uttalanden gällande framtiden, är dessa uttalanden baserade på Weidemann-ledningens övertygelser och bedömningar och är därför föremål för risker och osäkerheter. Weidemann är inte skyldig att uppdatera sådana framåtblickande uttalanden. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för sådana uttalanden.

Den information rörande valutamarknaden och ekonomi, kurser, index, priser, nyheter, allmän marknadsdata etc. som görs tillgänglig och visas är endast avsedd att informera besökare på webbplatsen och utgör inte investeringsråd eller någon annan rekommendation. I den mån webbplatsen innehåller analytikers rekommendationer, tar Weidemann inget som helst ansvar, i synnerhet inte för riktigheten och fullständigheten av de antaganden och slutsatser som ligger till grund för dessa rekommendationer.

3. Användning

Denna webbplats är designad av och tillhandahålls av firma Weidemann i Förbundsrepubliken Tyskland.

Weidemann ansvarar inte för huruvida innehållet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Tyskland eller om åtkomst till innehållet på denna webbplats är tillåten utanför Tyskland; sådan användning sker på eget initiativ och på egen risk. Varje användare är ansvarig för att följa tillämpliga lagar och förordningar. Särskilt vid vidarebefordran av information och filer som tillhandahålls av Weidemann till tredje part måste tillämpliga bestämmelser i nationell och internationell lagstiftning rörande kontroll av export och vidarexport följas.

Allt missbruk av webbplatsen är förbjuden, i synnerhet genom (a) beteende som strider mot allmän anständighet, (b) attacker mot säkerheten i Weidemann-nätverket, särskilt genom överföring av innehåll med virus eller jämförbar skadlig kod som försämrar funktionaliteten på en annans dator, (c) kringgående av säkerhetsåtgärderna på webbplatsen, (d) spridning av reklam eller oönskad e-post (spam) och liknande, eller (e) begränsning av åtkomst till eller användning av webbplatsen eller tjänsterna eller försök att begränsa på något som helst sätt (t.ex. genom ett ovanligt stort antal sökningar, oavsett om de genereras manuellt eller automatiskt).

Weidemann kan när som helst blockera åtkomsten till webbplatsen, särskilt om användaren bryter mot sina skyldigheter enligt dessa villkor. Weidemann förbehåller sig uttryckligen rätten att hävda ytterligare krav, t ex för skadestånd, och att anmäla intrång till rättsinstanser.

4. Registrering

Tjänster tillgängliga på webbplatsen kan kräva förhandsregistrering; det finns ingen allmän rätt till detta.

Användaren är skyldig att lämna korrekta och fullständiga uppgifter vid registrering och att uppdatera dem vid behov. Genom att registrera sig godkänner användaren att Weidemann kan kontakta dem via e-post.

Registrerade användare är ansvariga för att upprätthålla sekretessen för de åtkomstuppgifter de fick vid registreringen, så att obehöriga inte kan få tillgång till kontot. Du är ansvarig för alla beställningar som görs med dina åtkomstdata och andra aktiviteter på webbplatsen. Weidemann måste omedelbart informeras om åtkomstdata används eller kan användas utan tillstånd.

Weidemann har rätt att när som helst utan föregående meddelande återkalla åtkomsttillståndet genom att blockera åtkomstdata utan att behöva ange skäl, särskilt om användaren bryter mot ovanstående användarbestämmelser.

5. Immateriella rättigheter

Denna webbplats ägs, drivs och underhålls av Weidemann. Om inget annat anges är all information eller data (text, bild, grafik, ljud, video eller animationsfiler) Weidemanns egendom. Precis som strukturen och arrangemanget på webbplatsen är de föremål för upphovsrättsskydd och andra lagar om skydd för immateriell egendom.

Om inget annat anges är varumärkena som används på denna webbplats skyddade av varumärkeslagstiftning, även de utan separat identifiering. Detta gäller särskilt företagslogotyper och märken. Det är inte tillåtet att använda dessa märken utan föregående skriftligt medgivande från Weidemann.

Varje gång webbplatsen används, måste upphovsrätten, namn- och varumärkesrättigheterna samt andra industriella äganderättigheter som tillhör Weidemann GmbH eller Wacker Neuson SE, München och deras koncernbolag beaktas.

Information, varumärken och annat innehåll från Weidemanns webbplats får inte ändras, kopieras, reproduceras, säljas, hyras, användas, kompletteras eller på annat sätt utnyttjas på något sätt, inte ens i utdrag, utan föregående skriftligt medgivande från Weidemann.

Inställningen av hyperlänkar på ingångssidan för Weidemann-webbplatser som www.weidemann.de är tillåten om länken leder till en fullständig omladdning av sidan som hänvisas till, utan att målsidan placeras i en ram (Frame). Länkar som avviker från detta kräver godkännande av Weidemann innan de sätts.

Webbplatsen och dessa användarvillkor ger ingen licens att använda Weidemann GmbH:s eller andra företag inom Wacker Neuson Groups immateriella rättigheter, och Weidemann har inte heller en motsvarande skyldighet att bevilja sådana rättigheter.

All kommunikation och annat material (inklusive, utan begränsning, alla oombedda idéer, förslag eller föremål) som du skickar till denna webbplats eller till Weidemann via e-post kan användas av Weidemann för alla kommersiella eller andra ändamål utan kompensation eller ersättning. Detta skapar inte heller något avtalsförhållande.

6. Sekretess och skydd av personuppgifter

Dataöverföringar via denna webbplats samt e-postmeddelanden och kommentarer som skickas till Weidemann är inte skyddade. Weidemann kan därför inte ta något ansvar för konfidentialitet och integritet hos det skickade innehållet eller för användningen eller publiceringen av dessa bidrag.

Om du överför personlig information till denna webbplats eller gör den tillgänglig på denna webbplats, samtycker du till att Weidemann kommer att behandla sådan information i enlighet med bestämmelserna i den separata informationen om Skydd av personuppgifter (länk i sidfoten).

7. Garantifriskrivning; Ansvarsbegränsning

Informationen som Weidemann gör tillgänglig för dig på denna webbplats har sammanställts med stor omsorg och uppdateras kontinuerligt. Vi kan dock inte garantera att informationen alltid är felfri och utesluter därför allt ansvar för informationen som tillhandahålls på webbplatsen, i synnerhet för dess riktighet, exakthet, fullständighet eller aktualitet; vi är inte skyldiga att uppdatera innehållet på denna webbplats.

Weidemann är inte ansvarigt och tar inget ansvar eller garanterar inte för funktionaliteten eller innehållet på externa webbplatser, tjänster eller mjukvaruprodukter som görs tillgängliga via hyperlänkar på denna webbplats. Motsvarande hyperlänkar är var och en markerade med en separat symbol ( ). Genom att klicka på hyperlänken lämnar du informationen från Weidemann. Olika regler kan därför gälla för erbjudanden från tredje part, i synnerhet vad gäller skydd av personuppgifter. Åtkomst till en webbplats från andra företag via en hyperlänk på denna webbplats är användarens eget ansvar. Weidemann tar inget ansvar för innehållet i länken. En hyperlänk till en extern webbplats ska endast ses som ett tjänsteerbjudande till användarna och innebär inte att Weidemann godkänner webbplatsen eller de produkter eller tjänster som beskrivs där eller finner den korrekt.

Weidemann har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för säkerheten på denna webbplats, men garanterar inte att webbplatsen eller överförda filer och data är virusfria eller säkra. För sitt eget skydd rekommenderar Weidemann därför att användarna säkerställer lämpliga säkerhetsanordningar på sina datorsystem.

Sammantaget sker användningen av denna webbplats och innehållet som görs tillgängligt här på användarens egen risk och Weidemann frånsäger sig allt ansvar.

Ovanstående ansvars- och garantiundantag gäller inte om Weidemann är obligatoriskt ansvarig enligt produktansvarslagen, på grund av uppsåt, grov vårdslöshet, skada för liv och lem eller hälsa, på grund av antagandet om en kvalitetsgaranti, på grund av bedrägligt döljande av en defekt eller på grund av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser. Ersättning för skador på grund av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är dock begränsad till den för avtalet typiska förutsebara skadan, om det inte föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Weidemanns sida.

8. Tillämplig lag och jurisdiktionTysk lag gäller för användningen av denna webbplats och dessa användarvillkor, med undantag för dess lagkonfliktbestämmelser och FN:s köpkonvention. Jurisdiktionen för alla rättsliga tvister är Weidemann GmbH:s huvudkontor.


9. Övrigt

Weidemann kan när som helst uppdatera eller ändra dessa användarvillkor. De är bindande i sina respektive versioner.

Dessa användarvillkor kan kompletteras, ändras eller ersättas i enskilda fall med ytterligare villkor, t ex för köp av produkter och/eller tjänster och/eller för användning av specialerbjudanden, oavsett om vi uttryckligen hänvisar till dessa andra användarvillkor.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor inte kan verkställas av någon anledning, kommer detta inte att påverka de återstående bestämmelserna; i detta fall ska användarvillkoren så långt det är möjligt överensstämma med sin ursprungliga innebörd och tolkas på ett sådant sätt att de inte innehåller dessa ogynnsamma bestämmelser.

Om du har problem med eller frågor om Weidemanns webbplats, vänligen kontakta vår webbmaster: webmaster@weidemann.de.
Status: september 2012