Anmärkningar om miljöskydd

Avfallshantering av batterier

För kunder i EU-länder
Vissa av våra enheter innehåller ett eller flera batterier eller ackumulatorer (hädanefter gemensamt kallade "batteriet"). Dessa batterier omfattas av det europeiska direktivet 2006/66/EG om (gamla) batterier och (gamla) ackumulatorer samt motsvarande nationella lagar. Batteridirektivet utgör ramen för hantering av batterier inom EU. Batterierna är märkta med den intilliggande symbolen för en överkorsad soptunna på hjul. Under denna symbol finns också beteckningen för de ingående föroreningarna, nämligen "Pb" för bly, "Cd" för kadmium och "Hg" för kvicksilver. Batterier får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Som slutanvändare måste du kassera använda batterier enbart via tillverkaren och återförsäljaren eller, i förekommande fall, på insamlingsställen speciellt inrättade för detta ändamål (laglig skyldighet att returnera); återlämningen är gratis. Återförsäljare och tillverkare är skyldiga att ta tillbaka dessa batterier och återvinna dem på rätt sätt eller kassera dem som farligt avfall (lagstadgad återtagningsskyldighet). Du är också välkommen att lämna tillbaka de batterier du har köpt av oss till oss kostnadsfritt efter användning. Om du inte lämnar in batterierna personligen till något av våra filialer, se till att returportot är tillräckligt. Notera även eventuell information om detta i köpekontraktet eller i de allmänna villkoren för ditt försäljningsställe. Korrekt kassering av batteriet undviker negativa effekter på människor och miljö, tjänar till en målinriktad behandling av föroreningar och möjliggör återanvändning av värdefulla råvaror.

För kunder i andra länder
Vissa av våra enheter innehåller ett eller flera batterier eller ackumulatorer (hädanefter gemensamt kallade "batteriet"). Korrekt kassering av batteriet undviker negativa effekter på människor och miljö, tjänar till en målinriktad behandling av föroreningar och möjliggör återanvändning av värdefulla råvaror. Vi rekommenderar därför att du inte slänger batterierna med vanligt hushållsavfall, utan tar dem till en separat miljövänlig insamling. Nationella lagar kan också kräva separat insamling av batterier. Se till att du kasserar batterierna i enlighet med gällande bestämmelser i det land där du befinner dig.

Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning

För kunder i EU-länder
Vissa av våra enheter omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) och motsvarande nationella lagar. WEEE-direktivet utgör ramen för hantering av uttjänt elektrisk utrustning inom EU. Enheterna är märkta med den intilliggande symbolen för en överkorsad soptunna på hjul. Det innebär att du inte får slänga dem i det vanliga hushållsavfallet, utan ska slänga dem på en återvinningsstation på ett miljövänligt sätt. Dessa enheter är avsedda som professionella elektriska verktyg endast för kommersiellt bruk (så kallade B2B-enheter i enlighet med WEEE-direktivet). Till skillnad från apparater som huvudsakligen används i privata hushåll (så kallade B2C-apparater) får dessa apparater i vissa EU-länder, t.ex. i Tyskland, inte lämnas till de offentliga avfallsmyndigheternas insamlingsställen (t.ex. kommunala återvinningscentraler). Om du är osäker, vänligen fråga ditt försäljningsställe om den föreskrivna kasseringsmetoden för B2B elektroniska enheter i ditt land och se till att kassering sker i enlighet med tillämpliga lagstadgade bestämmelser. Notera även eventuell information om detta i köpekontraktet eller i de allmänna villkoren för ditt försäljningsställe. Korrekt kassering av enheten undviker negativa effekter på människor och miljö, tjänar till en målinriktad behandling av föroreningar och möjliggör återanvändning av värdefulla råvaror.

För kunder i andra länder
Korrekt kassering av enheten undviker negativa effekter på människor och miljö, tjänar till en målinriktad behandling av föroreningar och möjliggör återanvändning av värdefulla råvaror. Vi rekommenderar därför att du inte slänger enheten med vanligt hushållsavfall, utan tar dem till en separat miljövänlig insamling. Nationella lagar kan också kräva separat insamling av elektrisk och elektronisk utrustning. Se till att du kasserar den elektriska och elektroniska utrustningen i enlighet med gällande bestämmelser i det land där du befinner dig.