HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Weidemann arbetar miljömedvetet:

Maskinerna från Weidemann med dieselmotorer kommer att vara HVO-kompatibla från 2024 och från 1 januari 2024, kommer vi att fylla tankarna med HVO redan på fabriken och innan maskinerna levereras. Läs vidare i vår omfattande Svar på Vanliga Frågor.

1. Definition och tillverkning

Förkortningen HVO står för "Hydrotreated Vegetable Oil".

HVO, som kommer från det engelska uttrycket för hydrerad vegetabilisk olja (Hydrotreated Vegetable Oil), kallas numera även HDRD (Hydrogenation Derived Renewable Diesel) eftersom man nu, förutom vegetabilisk olja, även använder animaliska fetter och andra råvaror för produktion av drivmedlet.

HVO Diesel är nästan luktfritt och klart som vatten.

Nej. Förnybar diesel och biodiesel är skilda drivmedel. Bearbetningen av råvarorna skiljer sig åt. Med HVO renas den vegetabiliska oljan och behandlas sedan med väte vid hög temperatur.

mycket strikta kriterier med avseende på hållbarhet och i synnerhet miljöaspekter (CO2-balans, skydd av skog, förnuftigt nyttjande av mark). För att uppfylla dessa kriterier har man utvecklat ett flertal certifieringssystem.

HVO tillverkas genom att vegetabiliska oljor eller animaliska fetter utsätts för en katalytisk reaktion med väte (hydrogenering). Hydrogenering leder till en nedbrytning av fetter och oljor, samt tar bort alla syreatomer och omättade bindningar. Fettsyrorna bildar långkedjiga paraffiner, glyceroldelen omvandlas till propangas och syret binds som vatten.

Parafinska dieseldrivmedel kan vara syntetiska, till exempel från naturgas (GtL: Gas-to-Liquid) eller från elektricitet (PtL: Powerto- Liquid) samt från biologiska källor, till exempel från hydrogenerade vegetabiliska oljor (HVO – Hydrotreated Vegetable Oils). Paraffinerad är en kemisk term som används för att beskriva mättade kolväten (kemiskt sett innehåller dessa endast enkelbindningar med kol och väte i motsats till så kallade omättade kolväten).

På grund av sin kemiska sammansättning skiljer sig egenskaperna hos paraffindrivmedel från vanligt dieseldrivmedel. I sin rena form uppfyller de därför inte kraven i standarden för dieseldrivmedel (DIN EN 590), som är aktuell i Tyskland, utan regleras i en separat standard (DIN EN 15940). De kan dock blandas upp till 26 % med vanligt dieseldrivmedel (baserat på densiteten av HVO) utan att bryta mot standarden.

Den syntetiska dieseln uppfyller kraven i EN 15940-standarden för parafinska dieseldrivmedel. HVO uppfyller alla krav i EN 590 för dieseldrivmedel förutom minimidensiteten. Det är av det skälet som HVO inte är certifierad enligt EN 590 och därför inte för närvarande kan säljas på bensinstationer i Tyskland. I andra länder finns HVO redan på bensinstationerna.

2. Miljövänligt

HVO anses vara ett hållbart drivmedel jämfört med konventionell fossil diesel. Det är gjord av förnybara råvaror som vegetabiliska oljor, animaliska fetter och använd matolja. Dessa råvaror kan återplanteras eller återvinnas, vilket resulterar i en kontinuerlig tillförsel.
Förbränning av HVO släpper generellt sett ut mindre växthusgaser än fossil diesel. HVO kan bidra till att förbättra luftkvaliteten genom att generera färre skadliga utsläpp som sotpartiklar och kväveoxider. HVO är biologiskt nedbrytbart, vilket innebär att det till skillnad från vissa syntetiska drivmedel bryts ner i miljön utan att lämna skadliga restprodukter.

Neste, som tillverkar HVO, använder el från förnybara energikällor. Hittills har inget regenerat väte använts i hydreringsprocessen. Transporterna kan inte göras 100% klimatneutrala.

 • Framför allt kan HVO bidra till att göra din fordonsflotta mer klimatneutral. Jämfört med standarddiesel sägs HVO100 (=100 % ren HVO) ha en CO2-reduktion på runt 90 %.
 • HVO är syrefritt och har därför bättre lagringsstabilitet och försämras långsammare än biodiesel eller diesel. HVO är resistent mot mikrobiel kontaminering (dieselbakterier). Drivmedlet är därför idealiskt för användning i jordbruksmaskiner med långa stilleståndstider.
 • Detta syntetiska drivmedel är betydligt bättre för motorns livslängd och även bättre för miljön.
 • På grund av det höga cetantalet och den tillhörande snabba antändningen är HC- och CO-utsläppen lägre vid låg belastning och vid kallstart än motsvarande för biodiesel och fossilt diesel.
 • En annan fördel med det höga cetantalet är mindre buller vid förbränning.
 • Frånvaron av aromater bidrar till lägre utsläpp av sotpartiklar och med det även en minskning av drivmedelsförbrukningen genom att regenereringar av partikelfilter sker med längre mellanrum. Detta sker endast på motorer över 19 kW. Resultaten av analysen av sotpartiklarna indikerar högre reaktivitet i sotet från HVO. Jämfört med fossila dieseldrivna motorer är den passiva regenereringstemperaturen för sotpartiklar från HVO ca 40°C lägre.
 • Användningen av HVO leder till minskade utsläpp av NOx.

3. Inverkan på effekt och ekonomi

I Tyskland är priset för HVO ca 10 till 20 eurocent högre än det normala dieselpriset. Denna skillnad kommer att bli mycket mindre i framtiden då efterfrågan och produktionen av HVO ökar. I andra länder som Sverige och Slovenien är organiska drivmedel billigare. Jord- och skogsbruksföretag har rätt att ansöka om subventioner för lantbruksdiesel. Användning av ren biodiesel och vegetabilisk olja inom jord- och skogsbruk är skattefritt enligt energiskattelagar. Hela skattesatsen återbetalas.

Räckvidden eller drifttiden för ett fordon som drivs av HVO100 är identiskt med det för ett dieseldrivet fordon.

4. Användning

Ja. HVO har en liknande kemisk sammansättning som fossildiesel. Detta innebär att drivmedlet är en ersättning rakt av för fossildiesel. Drivmedlet kan blandas med fossildiesel i valfritt förhållande – eller användas i ren form (HVO100). Eftersom gummitätningarna reagerar olika vid användning av fossil diesel och HVO, bör man undvika att växla ofta mellan de båda drivmedlen.

Standarden EN 15940 tillåter en inblandning av FAME på maximalt 7 %, men kvaliteten på FAME är en viktig faktor; dålig kvalitet kan orsaka problem även vid lägre koncentrationer. Risken för utfällningar av föroreningar från FAME ökar med högre inblandning. Biodiesel är i princip inte tillåten över B7 (7% inblandning) i maskiner från Weidemann.

Ja, det är säkert att använda HVO100. HVO är ur säkerhetssynpunkt jämförbart med diesel.

Med hjälp av isomerisering kan även HVO användas för att anpassa egenskaperna för körning vintertid. Kolvätenas struktur ändras därmed. Man kan uppnå en gräns för filtrerbarhet (CFPP - Cold Filter Plugging Point) på -40°C.

En motor som körs med HVO kan använda samma underhållsschema som en som körs med diesel.

Alla nuvarande Hoftracs, hjul- och teleskoplastare är kan köras med HVO (från 2024).

Alla Weidemann-maskiner med motorer Steg V kan köras med HVO. Kunder bör kontakta Weidemanns kundtjänst för att bekräfta att deras maskinmodell kan använda HVO samt få reda på tillvägagångssättet innan de tankar en Weidemann-maskin med HVO.

De hydrofoba egenskaperna hos HVO gör att en större mängd vatten avskiljs i vattenavskiljaren. Men om man förvarar HVO på rätt sätt, är själva drivmedlet helt utan vatten.

Vi undersökte materialkompatibilitet, motorprestanda och underhållsscheman. Vi testade drivmedlet intensivt i våra maskiner för långtidstester under olika väderförhållanden. Vi har positiva upplevelser.

5. Tillgänglighet

Trots en kraftigt ökad produktion är HVO endast allmänt tillgängligt i ett fåtal europeiska länder. Medan vissa länder som Nederländerna, Sverige och till och med Italien i allt högre grad förlitar sig på det alternativa drivmedlet, finns HVO ännu inte allmänt i Tyskland. Drivmedlet skall finnas tillgängligt i Tyskland i slutet av 2023, men processen kan fortfarande försenas.

Det är tveksamt om det finns tillräckligt med avfallsmaterial för att möta behovet av HVO. Växt- och djuravfall har återvunnits under en längre tid. För att komplettera bristen på råvaror undersöker Neste, världens ledande tillverkare av förnybar diesel, nya sätt att använda flytande plastavfall som en framtida råvara för raffinering av petroleumprodukter. Till 2030 ämnar företaget använda mer än en miljon ton plastavfall årligen som råvara. EU har vidtagit åtgärder för att minska utsläpp från flyg och sjöfart med sitt system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Eftersom varken flygplan eller fartyg kommer att elektrifieras förväntas de drivmedel som används av flygplan och fartyg inom EU bli mer miljövänliga. På kort sikt är HVO100 att föredra för att uppnå detta mål. Av denna anledning kommer tillgängligheten av HVO för markfordon att förbli begränsad.

Det finns tillräckligt med HVO tillgänglit på marknaden för att göra det relevant på och vid sidan om vägen: Över 7 miljoner ton HVO producerades över hela världen 2021. År 2025 förväntas den globala produktionen av HVO överstiga 30 miljoner ton. På medellång och lång sikt finns det skalbara och hållbara råvarukällor för ytterligare ökning av volymerna.

HVO är idag långt från demonstrationsfasen och är redan ett etablerat drivmedel på marknaden. Utbudet av HVO100 i Europa förbättras kontinuerligt.

 • Idag finns ca 2 000 stationer i Europa med 100 % HVO.
 • Det finns ca 1 600 bensinstationer i Nordamerika (80-95 % HVO).
 • Det finns ca 10 900 bensinstationer totalt i Europa, inklusive de som erbjuder HVO med tillsatser.

Under de kommande åren förväntas produktionen av förnybar diesel i Europa öka från dagens ca 4 miljoner ton per år till 15,5 miljoner ton år 2030.

HVO har dock funnits på marknaden som inblandningskomponent för diesel sedan 2012. En inblandning på upp till 26 % i fossildiesel är tillåten. I en resolution den 3 mars 2023 uppmanade förbundsdagen den federala regeringen att ändra den tyska förordningen för drivmedel på ett sådant sätt att användning och distribution av paraffinska drivmedel i deras rena form möjliggörs för alla användare. § 10 i den tyska miljölagstiftningen (BImSchV) kommer att ändras så att drivmedel som uppfyller kraven i DIN EN 15940 kommer att vara tillåtna. HVO kan dock redan idag köpas i dunkar, fat eller från mobila tanksystem.

 • Neste (FIN, NL)
 • Preem (S)
 • ENI
 • Total (F)
 • Orange Gas (NL)
 • Greenpont (NL)
 • Goodfuels (NL)
 • Phillips 66 (USA)
 • osv.
 • Zieglmeier (D)
 • Neste (FIN, Baltikum)
 • Preem (S)
 • Tanka (S)
 • Greenpont (NL)
 • Texaco (NL)
 • 76 Phillips 66 (USA)
 • Orange Gas (NL)
 • Cirkle K (DK, S, N)
 • XY Truck (N, DK)
 • Colabitoil (S)
 • Shell (NL)
 • osv.
 • NesteMy / Neste Renewable Diesel (NRD)
 • C.A.R.E Diesel
 • KlimaDiesel90
 • Fuelmotion H
 • Renewable Diesel (USA)
 • HVO100
 • HVOlution (Italien)
 • Shell Renewable Diesel (NL)
 • XtL Diesel

Status: Oktober 2023
Källor: Internetforskning utförd av Weidemann Technik baserat på information från olika tillverkare av HVO.

Downloads

Vorschaubild FAQ HVO
FAQ HVO

PDF, 1 MB

Download