Wskazówki dotyczące ochrony środowiska

Utylizacja akumulatorów

Dla klientów w krajach UE
Niektóre z naszych urządzeń zawierają co najmniej jedną baterię lub akumulator (nazywany poniżej jednolicie jako „akumulator”). Akumulatory te podlegają europejskiej dyrektywie 2006/66/WE dotyczącej (zużytych) baterii i (zużytych) akumulatorów oraz odpowiednim ustawom krajowym. Dyrektywa dotycząca akumulatorów wskazuje ramy obowiązującego na terenie UE sposobu obchodzenia się z akumulatorami. Akumulatory są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, który przedstawiono obok. Oprócz tego poniżej symbolu znajduje się oznaczenie zawartych substancji szkodliwych, a mianowicie „Pb” dla ołowiu, „Cd” dla kadmu i „Hg” dla rtęci. Akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Jako użytkownik końcowy należy utylizować zużyte akumulatory wyłącznie za pośrednictwem producentów i sprzedawców detalicznych lub punktów zbiórki utworzonych specjalnie w tym celu, jeśli ma to zastosowanie (prawny obowiązek zwrotu akumulatorów); ich utylizacja jest bezpłatna. Sprzedawcy detaliczni i producenci są zobowiązani do przyjmowania tych akumulatorów i ich prawidłowej utylizacji lub wyrzucenia jako odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska. Zachęcamy również do bezpłatnego zwrotu zakupionych u nas akumulatorów po ich zużyciu. Jeśli nie zwracasz akumulatora osobiście do jednego z naszych oddziałów, upewnij się, że przesyłka zwrotna jest odpowiednio nadana. Należy również przestrzegać wszelkich wskazówek w umowie kupna lub w ogólnych warunkach zawierania umów danego punktu sprzedaży. Fachowa utylizacja akumulatora pozwala uniknąć negatywnych wpływów na człowieka i środowisko, służy ukierunkowanemu obchodzeniu się z substancjami szkodliwymi i umożliwia ponowne wykorzystanie wartościowych surowców.

Dla klientów w innych krajach
Niektóre z naszych urządzeń zawierają co najmniej jedną baterię lub akumulator (nazywany poniżej jednolicie jako „akumulator”). Fachowa utylizacja akumulatorów pozwala uniknąć negatywnych wpływów na człowieka i środowisko, służy ukierunkowanemu obchodzeniu się z substancjami szkodliwymi i umożliwia ponowne wykorzystanie wartościowych surowców. Dlatego zalecamy, by nie wyrzucać akumulatorów z odpadami domowymi, lecz utylizować je w przyjazny dla środowiska sposób w oddzielnych punktach zbioru. Również krajowe ustawy nakazują pod pewnymi warunkami oddzielną utylizację akumulatorów. Należy upewnić się, że akumulatory są utylizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Dla klientów w krajach UE
Niektóre z naszych urządzeń podlegają europejskiej dyrektywie 2002/96/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (Waste Electrical and Electronical Equipment, WEEE) oraz odpowiednim ustawom krajowym. Dyrektywa WEEE wyznacza ramy obowiązującego na terenie UE obchodzenia się ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi. Urządzenia te są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, który przedstawiono obok. Oznacza to, że nie można wyrzucać ich razem z odpadami domowymi, tylko należy je oddać do utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska w oddzielnych zbiórkach. Urządzenia te jako profesjonalne narzędzia elektryczne są przeznaczone do wyłącznie komercyjnego użytku (tzw. Urządzenia B2B zgodnie z dyrektywą WEEE). W przeciwieństwie do urządzeń stosowanych przeważnie w prywatnych gospodarstwach domowych (tzw. urządzenia B2C) w niektórych państwach UE, np. w Niemczech, urządzenia te nie mogą być oddawane w punktach zbiórki publicznoprawnych jednostek odpowiedzialnych za usuwanie odpadów (np. komunalne miejsca zbiórki na surowce wtórne). W razie wątpliwości prosimy o zasięgnięcie w punkcie sprzedaży informacji o nakazanym sposobie utylizacji urządzeń elektrycznych B2B w swoim kraju i dokonanie utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Należy również przestrzegać wszelkich wskazówek w umowie kupna lub w ogólnych warunkach zawierania umów danego punktu sprzedaży. Fachowa utylizacja tych urządzeń pozwala uniknąć negatywnych wpływów na człowieka i środowisko, służy ukierunkowanemu obchodzeniu się z substancjami szkodliwymi i umożliwia ponowne wykorzystanie wartościowych surowców.

Dla klientów w innych krajach
Fachowa utylizacja urządzeń elektrycznych pozwala uniknąć negatywnych wpływów na człowieka i środowisko, służy ukierunkowanemu obchodzeniu się z substancjami szkodliwymi i umożliwia ponowne wykorzystanie wartościowych surowców. Dlatego zalecamy, by nie wyrzucać urządzeń elektrycznych z odpadami domowymi, lecz ich przyjazną dla środowiska utylizację w oddzielnych zbiórkach. Również krajowe ustawy nakazują pod pewnymi warunkami oddzielną utylizację produktów elektrycznych i elektronicznych. Prosimy o utylizację urządzeń elektrycznych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.