Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

W poniższych wskazówkach przedstawiono proste zestawienie informacji o tym, co dzieje się z danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które widnieje pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej niniejszej strony internetowej. Jest on w równym stopniu odpowiedzialny za ochronę danych.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Dane są gromadzone dopiero po ich podaniu. Mogą to być, na przykład, informacje wprowadzone w formularzu kontaktowym. Pozostałe dane będą automatycznie gromadzone przez nasze systemy IT podczas odwiedzin strony. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas uruchomienia strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkownika. Jeśli użytkownik jest już naszym klientem i wyraził chęć kontaktowania się z nami, będziemy również przesyłać mu materiały informacyjne w nieregularnych odstępach czasu. Zgodę na wysyłanie tych treści można w każdej chwili wycofać.

Jakie prawa związane z danymi osobowymi przysługują użytkownikom?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?
Niektóre dane są gromadzone, gdy użytkownik je nam przekazuje. Mogą to być na przykład dane, które są wprowadzane w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy IT przy wchodzeniu na naszą stronę. W tym przypadku chodzi po pierwsze o dane techniczne, tak jak wykorzystywana przeglądarka i system operacyjny lub znacznik czasowy uruchomienia strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę.

Narzędzia do analizy i narzędzia innych dostawców

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, jego zachowanie podczas przeglądania naszej witryny internetowej może być oceniane pod kątem statystycznym. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika jest anonimowa i nie można jej powiązać z jego osobą. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w późniejszych akapitach.

2. Wskazówki ogólne oraz informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Zalecany regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, ponieważ jest ona cały czas rozwijana. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wskazano, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Oprócz tego znajduje się w nim informacja o sposobie i celu ich przetwarzania. Zwracamy uwagę na to, że przenoszenie danych w Internecie (np. przy komunikacji mailowej) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Wskazówka dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na niniejszej stronie jest:

Weidemann GmbH
Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Telefon: +49 5631 501694 - 0
E-mail: info@weidemann.de

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adresy e-mail, itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nie wyznaczono specjalnego czasu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas aż do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania na mocy prawa podatkowego lub handlowego); w ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej stosowane są między innymi narzędzia przedsiębiorstw z siedzibą w USA. Gdy narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane na serwery odpowiednich firm w Stanach Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez użytkownika jako osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane użytkownika znajdujące się na serwerach w Stanach Zjednoczonych w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na takie przetwarzanie.

Odwoływanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarczy nieformalne poinformowanie nas o tym drogą mailową. Legalność przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez jej odwołanie.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w szczególnych przypadkach oraz reklamie bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 (E) LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. DANA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ BAZUJE PRZETWARZANIE, JEST PODANA W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. W PRZYPADKU COFNIĘCIA ZGODY PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (COFNIĘCIE ZGODY NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO). JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE COFNĄĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU COFNIĘCIA ZGODY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia zażalenia u właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń prawa ochrony danych osobowych danej osobie przysługuje prawo do złożenia zażalenia u właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych osobowych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym siedzibę ma nasze przedsiębiorstwo. Lista pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod poniższym łączem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Organ nadzorczy właściwy dla Weidemann GmbH to:

Heski pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacji
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Prawo do przenośności danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Udzielanie informacji, blokada, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Należy pamiętać, że usunięcie danych może nie być możliwe, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania występuje w poniższych przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale potrzebujemy ich do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

  • W przypadku cofnięcia zgody zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.


Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą — oprócz przechowywania — być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Z powodów bezpieczeństwa i w celu ochrony przenoszenia poufnych treści, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które użytkownicy przesyłają do nas jako do operatora strony, na niniejszej stronie wykorzystywane jest szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i w wiersz przeglądarki pojawia się symbol kłódki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przekazane nam dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ustawowo wymagany pełnomocnik ds. ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa powołaliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych:

Max-Ferdinand Kussberg
Pełnomocnika ds. ochrony danych w firmie Weidemann GmbH
Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Telefon: +49 5631 501694 – 0
E-mail: datenschutz@weidemann.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe i nie powodują one żadnych szkód na urządzeniu końcowym. Będą one zapisywane na urządzeniu końcowym tymczasowo na czas sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie zostaną usunięte automatycznie po zakończeniu przeglądania strony. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do momentu, w którym sam użytkownik je usunie lub gdy nastąpi automatyczne usunięcie ich przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie spełniają różne funkcje. Wiele plików cookie jest wymaganych technicznie, ponieważ określone funkcje strony internetowej nie będą działać bez tych plików (np. wyświetlanie wideo). Inne pliki cookie służą do tego, aby analizować zachowania użytkownika lub wyświetlać reklamy. Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonej funkcji (funkcyjne pliki cookie, np. do wyboru języka), będą zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1(f) RODO, o ile nie zostanie podana żadna inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie bezawaryjnego i zoptymalizowanego dostarczania swoich usług. O ile pojawia się zapytanie o zgodę na zapisywanie plików cookie, zapisywanie właściwych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1(a) RODO); zgodę można w każdej chwili odwołać. W przeglądarce można wprowadzić ustawienia, pozwalające na informowanie o stosowaniu plików cookie i zezwalanie na nie wyłącznie w pojedynczych przypadkach, gromadzenie plików cookie tylko do określonych przypadków lub ich ogólne wyłączenie oraz automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie może dojść do ograniczenia funkcjonowania strony internetowej. Jeśli pliki cookie są stosowane przez inne przedsiębiorstwa lub wykorzystywane do celów analizy, poinformujemy o tym w odrębnych fragmentach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych i prosimy o zgodę na ich używanie.

Pliki dziennika serwera

Operator strony automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika przekazuje do nas automatycznie. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta używanego komputera
  • Godzina zapytania serwera
  • Adres IP

Nie dochodzi do połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1(b) RODO, która pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedkontraktowych.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. Aby móc przetworzyć zapytanie i odpowiedzieć na nie, przekazujemy je wewnętrznie naszym spółkom handlowym (jako spółkom powiązanym) oraz partnerowi handlowemu odpowiedzialnemu za użytkownika, wyłącznie w tym celu. Jeśli siedziba firmy użytkownika znajduje się w kraju spoza Unii Europejskiej, użytkownik może zostać przydzielony do partnera handlowego w kraju trzecim. W takim przypadku przekazywane są tam również dane podane w formularzu kontaktowym. W przypadku gdy użytkownik dobrowolnie nawiąże kontakt, będzie to dla nas równoznaczne z udzieleniem zgody na przekazanie tych danych do właściwego dla niego państwa trzeciego (art. 49 ust. 1 RODO).

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika (art. 6 ust. 1(a) RODO). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne poinformowanie nas o tym drogą mailową. Legalność procesów przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez jej odwołanie. Podane w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do momentu, w którym użytkownik zażąda ich usunięcia, wycofa swoją zgodę lub ustanie cel zapisu tych danych (np. po zakończonym przetwarzaniu zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne — w szczególności terminy przechowywania — pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia do analizy i reklama

etracker

Dostawca tej strony internetowej korzysta z usług etracker GmbH z Hamburga w Niemczech (www.etracker.com) do analizy danych użytkowania. Domyślnie nie używamy plików cookie do analizy sieciowej. W zakresie, w jakim używamy plików cookie do analizy i optymalizacji, z wyprzedzeniem uzyskujemy wyraźną zgodę użytkownika. W takim przypadku pliki cookie będą wykorzystywane w celu umożliwienia statystycznej analizy zasięgu tej witryny, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online i procedur testowych, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker w imieniu dostawcy tej strony internetowej wyłącznie w Niemczech, w związku z czym podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych. etracker został poddany niezależnemu audytowi i certyfikacji oraz otrzymał znak jakości ochrony danych ePrivacyseal w tym zakresie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Naszym interesem w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej witryny internetowej. Ponieważ prywatność odwiedzających jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, będą anonimizowane lub pseudonimizowane tak wcześnie jak to możliwe. Dane te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są łączone z innymi danymi ani przekazywane stronom trzecim.

Moje dane są wykorzystywane do analityki internetowej. Moje dane nie są wykorzystywane do analityki internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w etracker można znaleźć tutaj.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje usług analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie. To pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiają analizowanie sposobu, w który użytkownik korzysta z naszej strony internetowej. Zapisywanie plików cookie usługi Google Analitics odbywa się wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika (art. 6 ust. 1(a) RODO). Wyrażenie zgody przez użytkownika oznacza również, że informacje utworzone przy pomocy plików cookie dotyczące użycia tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i są tam zapisywane (art. 49 ust. 1 RODO). Google przy zachowywaniu tak zwanych „odpowiednich gwarancji” przy tym przepływ danych w USA opiera się na standardowych klauzulach umownych. Na bardziej szczegółowe pytania Google odpowiada na stronach pomocy Google Analytics pod adresem: support.google.com/analytics/answer/6004245

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwery Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. W imieniu operatora strony internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu analizy użytkowania strony internetowej, aby tworzyć raporty o aktywnościach na stronie internetowej i aby dostarczać operatorowi strony dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowe i Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Oprócz wykorzystywania Cookie Control Banner można zapobiegać zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą mogły być wykorzystywane w pełnym wymiarze. Oprócz tego można zapobiec gromadzeniu w Google danych utworzonych za pomocą plików cookie i odnoszących się do użycia strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod tym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Przetwarzanie danych zamówienia
Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych zamówienia w rozumieniu art 28 RODO.

Google AdWords oraz śledzenie konwersji Google

Ta strona wykorzystuje Google AdWords. AdWords to program reklamowy online Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).

W ramach Google AdWords wykorzystujemy tak zwane śledzenie konwersji. W przypadku gdy użytkownik kliknie reklamę włączoną przez Google, zastosowany zostanie plik cookie do śledzenia konwersji. W przypadku plików cookie chodzi o małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa pozostawia na komputerze użytkownika. Pliki te po 30 dniach tracą swoją ważność i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik wchodzi w określone strony umieszczone na tej stronie internetowej, a termin ważności pliku cookie jeszcze nie upłynął, Google oraz my możemy rozpoznać, czy użytkownik kliknął ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Klienci AdWords nie mogą monitorować plików cookie poprzez strony internetowe. Informacje pozyskane za pomocą plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie uzyskują oni jednak informacji za pomocą których mogą osobiście zidentyfikować użytkownika. Zapisywanie „plików cookie konwersji” odbywa się wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika (art. 6 ust 1(a) RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu pomimo wyrażonej zgody, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będą one wówczas rejestrowane w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji na temat Google AdWords oraz śledzenie konwersji Google można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/.

W przeglądarce można wprowadzić ustawienia, pozwalające na informowanie o stosowaniu plików cookie i zezwalanie na nie wyłącznie w pojedynczych przypadkach, gromadzenie plików cookie tylko do określonych przypadków lub ich ogólne wyłączenie oraz automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć na odpowiednich stronach pomocy używanej przeglądarki. Ponadto użytkownik ma możliwość zablokowania ustawień plików cookie za pośrednictwem naszego banera kontroli plików cookie. W przypadku dezaktywacji plików cookie lub w przypadku nieudzielonej zgody w pewnych przypadkach może dojść do ograniczenia funkcjonowania strony internetowej.

6. Biuletyn

Biuletyn przesyłany na podstawie rejestracji w formularzu rejestracyjnym

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy od niego podania adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jest on właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadza się na otrzymywanie biuletynu. Pozostałe dane nie będą gromadzone lub będzie się to odbywało wyłącznie na dobrowolnej podstawie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym do biuletynu odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika (art. 6 ust. 1(a) RODO). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalnie poinformować nas o tym, pisząc na adres „info@weidemann.de”. Legalność procesów przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez jej odwołanie.

Biuletyn przesyłany na podstawie innej zgody użytkownika

Użytkownik może zdecydować się na otrzymywanie biuletynu na podstawie udzielonej zgody. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik podpisał nasz formularz zgody i zaznaczył w nim opcję „e-mail”. Przetwarzanie danych podanych w tym formularzu odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika (art. 6 ust. 1(a) RODO). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalnie poinformować nas o tym, pisząc na adres „info@weidemann.de”. Legalność procesów przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez jej odwołanie.

Cofnięcie zgody na przesyłanie biuletynu

Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie do wysyłania biuletynu można cofnąć w dowolnym momencie, na przykład za pomocą linku „Anuluj subskrypcję” w biuletynie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres „info@weidemann.de”. Legalność już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez jej odwołanie.

Dane zapisane w celu pobierania biuletynu będą przez nas zapisywane do momentu wypisania się z biuletynu, a po cofnięciu jego zamówienia zostaną usunięte u wszystkich dystrybutorów. Nie wpływa to na dane, które zostały u nas zapisane do innych celów (np. adresy e-mail do obszaru członków).

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu możemy przechowywać adres e-mail użytkownika na czarnej liście, aby skutecznie zapobiegać wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą one łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak również naszemu interesowi zachowywania wymogów ustawowych przy wysyłce biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1(f) RODO). Zapisanie danych na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Użytkownik może nie zgodzić się na taki zapis, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. W takim przypadku prosimy o wysyłanie wiadomości e-mail na adres „info@weidemann.de”.

Biuletyn przesyłany na podstawie istniejącej funkcji klienta

Jeśli użytkownik poda nam swój adres e-mail w związku z zakupem towarów lub usług, wprowadzamy tego użytkownika do naszego systemu jako istniejącego klienta. W takim przypadku dochodzimy naszego uzasadnionego interesu informowania o podobnych towarach oraz usługach i ewentualnie przesyłamy nasz biuletyn (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1(f) w połączeniu z motywem 47 RODO oraz w połączeniu z art. 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W każdej chwili można wycofać zgodę na wysyłkę, o ile interes użytkownika przewyższa nasz uzasadniony interes. W tym celu należy kliknąć w wiadomości z biuletynem pole „Zrezygnuj z biuletynu” lub napisać na adres „info@weidemann.de”.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu możemy przechowywać adres e-mail użytkownika na czarnej liście, aby skutecznie zapobiegać wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą one łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak również naszemu interesowi zachowywania wymogów ustawowych przy wysyłce biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1(f) RODO). Zapisanie danych na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Użytkownik może nie zgodzić się na taki zapis, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. W takim przypadku prosimy o wysyłanie wiadomości e-mail na adres „info@weidemann.de”.

Wiadomości mailowe dotyczące śledzenia pakietu („Track & Trace”)

Jeśli użytkownika poda nam swój adres e-mail w związku z zakupem towarów lub usług, będziemy wysyłać mu wiadomości e-mail z informacjami o wysyłce dotyczącymi zamówionych przez niego towarów. Te informacje o wysyłce zawierają linki do naszych partnerów logistycznych z możliwością śledzenia statusu wysyłki (tzw. „Track & Trace”). Wiadomości te są wysyłane, ponieważ użytkownik wyraził na to zgodę właściwemu partnerowi dystrybucyjnemu (art. 6 ust. 1(a) RODO) lub ponieważ partner dystrybucyjny działa w uzasadnionym interesie sprawnej realizacji zamówienia i wysyłki (art. 6 ust. 1(f) RODO). Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać informacji o wysyłce, powinien poinformować o tym swojego partnera dystrybucyjnego i wycofać zgodę na dalsze otrzymywanie tych informacji. Ponadto może również wycofać swoją zgodę u naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych (patrz wyżej).

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki strony YouTube, która jest obsługiwana przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, którą z naszych stron użytkownik odwiedził.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia tym samym YouTube przypisanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Wykorzystywanie YouTube odbywa się w interesie odpowiedniego przedstawienia naszych ofert online. Przedstawia to uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1(f) RODO. Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkownika znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Mapy Google

Ta strona wykorzystuje usługę mapy Mapy Google za pomocą API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu używania funkcji Map Google konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca strony nie ma wpływu na przenoszenie danych.

Wykorzystywanie Map Google odbywa się w interesie odpowiedniego przedstawienia naszej oferty online i łatwego znajdowania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Przedstawia to uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1(f) RODO.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkownika znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google na stronie:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Mapbox

Wykorzystujemy usługę mapy Mapbox Inc., 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA.

W usłudze mapy użytkownik ma możliwość wyszukania najbliższego oddziału lub partnera dystrybucyjnego, który oferuje nasze towary i usługi, poprzez wpisanie adresów, kodów pocztowych itp. Wpisane w ten sposób dane zostaną przekazane do Mapbox, przekształcone na współrzędne geograficzne i porównane z mapą. Następnie w przeglądarce lub na urządzeniu końcowym wyświetlony zostanie dany wycinek mapy, który jest najbardziej zbliżony do wyszukiwania użytkownika, a my wyświetlimy pasujące oddziały lub partnerów dystrybucyjnych na podstawie współrzędnych geograficznych. Wprowadzenie przez użytkownika danych w celu obliczenia współrzędnych geograficznych odbywa się całkowicie dobrowolnie.

Określenie lokalizacji użytkownika jest również możliwe poprzez skorzystanie z informacji o lokalizacji dostępnych np. w przeglądarce lub urządzeniu końcowym, pod warunkiem że użytkownik zezwolił na to w odpowiednich ustawieniach. Nie mamy żadnego wpływu na przenoszenie danych (patrz kolejne rozdziały).

Wykorzystywanie Mapbox odbywa się w interesie odpowiedniego przedstawienia naszej oferty online i łatwego znajdowania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Przedstawia to uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1(f) RODO. Jeśli użytkownik podał swoje dane na stronach, ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1(a) RODO). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne poinformowanie nas o tym drogą mailową. Legalność procesów przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez jej odwołanie.

Szczegóły znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Mapbox pod poniższym linkiem: www.mapbox.com/legal/privacy/

Udostępnianie lokalizacji

Użytkownik może zostać poproszony przez wyżej wymienioną usługę mapy o określenie swojej lokalizacji na podstawie używanej przeglądarki lub urządzenia końcowego. Udostępnianie lokalizacji jest całkowicie dobrowolne. W niektórych przypadkach przy wykorzystywaniu udostępniania danych o lokalizacji do operatora przeglądarki lub urządzenia końcowego przekazywane będą inne dane, ma co nie mamy wpływu i nie ponosimy za to odpowiedzialności. Aby uzyskać dalsze informacje prosimy o zapoznanie się ze stronami pomocy wykorzystywanej przeglądarki lub urządzenia końcowego.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Weidemann GmbH, ostatnia zmiana: Czerwiec 2023