Warunki użytkowania

Korzystanie ze stron i usług internetowych („strona internetowa”) oferowanych przez Weidemann GmbH i/lub spółki zależne („Weidemann”) jest dozwolone wyłącznie na podstawie poniższych warunków użytkowania. Poprzez rozpoczęcie korzystania z niniejszej strony lub uzyskując do niej dostęp użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania w aktualnie obowiązującej wersji. Przed korzystaniem z niniejszej strony internetowej należy je uważnie przeczytać:

1. Usługi

Firma Weidemann przechowuje na swojej stronie określone informacje i oprogramowanie ewentualnie wraz z dokumentacją do uruchomienia lub pobrania.

Firma Weidemann zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany, ograniczenia lub wyłączenia w dowolnym momencie i bez uprzedzenia strony internetowej lub oferowanych na niej usług i informacji oraz do ograniczenia dostępu w całości lub do obszarów częściowych i zabronić dostępu do strony pojedynczym użytkownikom bez uprzedzenia i zgodnie z własnym uznaniem.

Firma Weidemann stara się zasadniczo o nieprzerwaną dostępność strony i usług oraz o bezawaryjne przenoszenie, jednak nie może wziąć za to odpowiedzialności.

2. Treści

Treści znajdujące się na tej stronie internetowej służą jedynie ogólnym celom informacyjnym i komunikacyjnym i nie są prawnie wiążące.

Dane dotyczące naszych produktów Weidemann służą jedynie jako niewiążące informacje ogólne i nie zastępują indywidualnego, szczegółowego doradztwa w celu podjęcia decyzji o zakupie. Właściwości techniczne i wyposażenie opisywanych urządzeń i maszyn są wyłącznie przykładami. Takie właściwości i wyposażenie mogą się różnić w szczególności w zależności od kraju. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie.

O ile na stronie internetowej zawarto wypowiedzi dotyczące przyszłości, bazują one na przekonaniach i szacunkach zarządu Weidemann i tym samym są narażone na ryzyko i brak pewności. Firma Weidemann nie jest zobowiązana do aktualizacji takich wypowiedzi dotyczących przyszłości. Odpowiedzialność za takie wypowiedzi jest wyraźnie wykluczona.

Gotowe w momencie uruchamiania i wyświetlane informacje giełdowe i gospodarcze, kursy, indeksy, ceny, wiadomości, ogólne dane rynkowe itd. służą wyłącznie jako informacja dla odwiedzających stronę internetową i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego lub innych rekomendacji. Jeśli strona internetowa zawiera rekomendacje analityków, firma Weidemann nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności, w szczególności również za prawidłowość i kompletność założeń i wniosków, stanowiących podstawę tych rekomendacji.

3. Użytkowanie

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona i udostępniana przez firmę Weidemann w Republice Federalnej Niemiec.

Firma Weidemann nie jest odpowiedzialna za to, czy treści tej strony internetowej nadają się do użytku i są dostępne poza granicami Niemiec lub czy dostęp do treści strony internetowej jest dozwolony poza Niemcami; takowy dostęp odbywa się na własne polecenie i niebezpieczeństwo. Każdy użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących, właściwych ustaw i przepisów, w szczególności przy przekazywaniu udostępnionych przez firmę Weidemann informacji i plików osobom trzecim należy przestrzegać stosowanych w danej sytuacji przepisów krajowego i międzynarodowego prawa kontroli (re)eksportu.

Należy zaniechać każdego bezprawnego użytkowania strony internetowej, w szczególności poprzez (a) zachowanie naruszające dobre obyczaje, (b) ataki na bezpieczeństwo sieci Weidemann, w szczególności przez przenoszenie treści z wirusami lub porównywalnymi złośliwymi programami, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie komputera innych, (c) obchodzenie środków bezpieczeństwa strony internetowej, (d) rozpowszechnianie reklamy lub dobrowolnych wiadomości e-mail (Spam) lub tym podobnych lub (e) ograniczenia dostępu do strony internetowej bądź usług lub ich używania lub również próba wszelkiego rodzaju ograniczenia (na przykład poprzez niespotykanie dużą liczbę wejść, niezależnie od tego, czy wygenerowanych ręcznie czy automatycznie).

Firma Weidemann może w każdej chwili zablokować dostęp do strony internetowej, w szczególności gdy użytkownik narusza swoje obowiązki, wynikające z tych warunków. Firma Weidemann wyraźnie zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszych roszczeń, na przykład o odszkodowanie oraz sądowe ściganie naruszeń.

4. Rejestracja

W przypadku usług dostępnych na stronie internetowej konieczna może być wcześniejsza rejestracja; nie występuje co do tego żadne roszczenie.

Użytkownik jest zobowiązany do podania podczas rejestracji prawdziwych i pełnych danych oraz do ich aktualizacji, gdy jest to wymagane. Poprzez rejestrację użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na ewentualny kontakt mailowy ze strony firmy Weidemann.

Zarejestrowani użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności danych dostępowych udzielonych podczas rejestracji, tak aby osoby nieupoważnione nie uzyskały dostępu do konta. Ponoszą oni odpowiedzialność za wszystkie zamówienia złożone na podstawie ich danych dostępowych i inne działania na stronie internetowej. Należy niezwłocznie poinformować firmę Weidemann, jeśli dane dostępowe zostały użyte lub mogły być użyte w sposób nieuprawniony.

Firma Weidemann jest w każdej chwili uprawniona do odwołania uprawnienia dostępu przez blokadę danych dostępowych bez wcześniejszej zapowiedzi; nie wymaga to podania powodów, w szczególności gdy użytkownik narusza powyższe obowiązki użytkownika.

5. Własność intelektualna

Niniejsza strona internetowa jest w posiadaniu firmy Weidemann i jest ona przez nią prowadzona i konserwowana. Wszystkie informacje lub dane (tekst, zdjęcie, grafika, dźwięk, wideo i dane animacyjne) są — o ile nie wskazano inaczej — własnością firmy Weidemann. Podlegają one podobnie jak budowa i ułożenie strony internetowej ochronie praw autorskich i innym ustawom dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

O ile nie podano inaczej, marki wykorzystane na niniejszej stronie internetowej — również bez oddzielnego oznaczenia — są chronione zgodnie z prawem marki Dotyczy to przede wszystkim logo firm i oznaczeń. Niedozwolone jest wykorzystywanie tych marek bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Weidemann.

Przy każdym użytkowaniu strony internetowej należy przestrzegać praw autorskich, praw do nazwy i znaków towarowych oraz pozostałych praw ochronnych firmy Weidemann GmbH lub Wacker Neuson SE, München, i ich spółek należących do koncernu.

Informacji, nazw marek i innych treści strony internetowej Weidemann nie można zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, wynajmować, użytkować, uzupełniać lub wykorzystywać, również częściowo, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Weidemann.

Umieszczanie hiperłączy do strony początkowej strony internetowej Weidemann jak na przykład www.weidemann.de jest dopuszczalne, jeśli łącze jest umieszczane w celu pełnego, nowego załadowania strony, wskazania lub przekierowania na nią, bez umieszczania strony docelowej w ramce. Odbiegające od tego linki wymagają zgody firmy Weidemann przed ich umieszczeniem.

Poprzez stronę internetową i te warunki użytkowania nie jest udzielana licencja użytkowania własności intelektualnej Weidemann GmbH lub innych przedsiębiorstw Wacker Neuson Group, ani firma Weidemann nie spełnia obowiązku, przyznawania tego rodzaju praw.

Wszelka komunikacja lub inne materiały (w tym, bez ograniczeń, niezamówione pomysły, sugestie lub elementy) przekazywane do niniejszej strony lub firmy Weidemann za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być wykorzystywane przez firmę Weidemann bez jakiejkolwiek rekompensaty lub wynagrodzenia w celach komercyjnych lub innych. W tej kwestii nie powstaje również stosunek umowny.

6. Poufność i ochrona danych

Przekazywanie danych za pomocą niniejszej strony oraz wiadomości e-mail i komentarzy, które są przesyłane do firmy Weidemann, nie są chronione. Tym samym firma Weidemann nie może przyjąć odpowiedzialności za poufność i integralność wysłanych treści ani za wykorzystanie lub publikację tych informacji.

W zakresie, w jakim użytkownik przesyła dane osobowe do niniejszej strony internetowej lub udostępnia takie informacje na niniejszej stronie internetowej, użytkownik zgadza się, że firma Weidemann będzie traktować takie informacje zgodnie z postanowieniami zawartymi w odrębnych oświadczeniach dotyczących ochrony danych (link w stopce).

7. Wyłączenie rękojmi; ograniczenia odpowiedzialności

Informacje, które firma Weidemann udostępnia na tej stronie internetowej, zostały zebrane z dużą dokładnością i będą na bieżąco aktualizowane Mimo to nie możemy zagwarantować, że informacje są zawsze bezbłędne i dlatego wyłączamy wszelką odpowiedzialność za informacje udostępnione na niniejszej stronie internetowej, w szczególności za ich prawidłowość, dokładność, kompletność lub aktualność; nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji treści niniejszej strony internetowej.

Firma Weidemann nie gwarantuje i nie przejmuje odpowiedzialności lub rękojmi za funkcjonowanie lub treści zewnętrznych stron internetowych, usług lub produktów oprogramowania, które są udostępniane na tej stronie internetowej za pomocą hiperłączy. Odpowiednie hiperłącza są zawsze oznaczone wyodrębnionym symbolem ( ). Kliknięcie hiperłącza powoduje opuszczenie strony z informacjami oferowanymi przez firmę Weidemann. Dlatego w stosunku do ofert osób trzecich obowiązywać mogą odbiegające regulacje, w szczególności dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do strony internetowej innego przedsiębiorstwa za pośrednictwem hiperłącza odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Firma Weidemann nie przejmuje odpowiedzialności za podlinkowane treści. Hiperłącze do zewnętrznej strony internetowej należy rozumieć wyłącznie jako ofertę serwisową dla użytkownika i nie implikuje ono, że firma Weidemann aprobuje lub uznaje za prawidłową stronę internetową, produkty lub usługi, które zostały tam opisane.

Firma Weidemann podjęła odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa tej strony internetowej, jednakże nie gwarantuje braku wirusów lub bezpieczeństwa strony bądź przekazanych plików i danych. Dlatego firma Weidemann zaleca użytkownikowi w celu własnej ochrony, zadbać o odpowiednie środki zabezpieczające system komputerowy.

Ogółem użytkowanie treści udostępnionych tutaj i na stronie internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i przy wyłączeniu odpowiedzialności firmy Weidemann.

Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i rękojmi nie obowiązują, jeśli firma Weidemann ponosi bezwzględną odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt z powodu zamiaru, rażącego zaniedbania, z powodu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, z powodu przejęcia gwarancji materiałowej, z powodu złośliwego przemilczenia wady lub z powodu naruszenia istotnych obowiązków umownych. Jednakże odszkodowanie z powodu naruszenia istotnych obowiązków umownych jest ograniczone do typowych la umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie występuje zamiar lub rażące zaniedbanie ze strony firmy Weidemann.

8. Obowiązujące prawo i właściwość miejscowa sąduW stosunku do użytkowania niniejszej strony oraz do tych warunków użytkowania zastosowanie znajduje niemieckie prawo z wyjątkiem przepisów kolizyjnych i prawa kupna ONZ. Właściwością miejscową sądu w przypadku wszelkich sporów prawnych jest siedziba firmy Weidemann GmbH


9. Inne

Firma Weidemann może w każdej chwili zaktualizować lub zmienić przedstawione warunki użytkowania. Są one wiążące w danej wersji.

Niniejsze warunki użytkowania mogą być w pojedynczych przypadkach uzupełnione, zmodyfikowane lub zastąpione przez inne warunki, np. dotyczące nabywania produktów i/lub usług i/lub dotyczące wykorzystywania szczególnych ofert, i to niezależnie od tego, czy wyraźnie wskazano na te inne warunki użytkowania.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem i niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na pozostałe przepisy; w takim przypadku warunki użytkowania będą interpretowane zgodnie z pierwotnym znaczeniem, jakby nie zawierały tych przepisów, które są niewykonalne.

W razie problemów lub pytań związanych ze stroną internetową firmy Weidemann należy skontaktować się z administratorem naszej strony, pisząc na adres „webmaster@weidemann.de”.
Stan: wrzesień 2012