Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze internetpagina's en diensten ("website") aangeboden door Weidemann GmbH en/of zijn dochterondernemingen ("Weidemann") is alleen toegestaan ​​op basis van de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te gebruiken of op te roepen, gaat u akkoord met de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in hun momenteel geldige versie. Lees ze daarom aandachtig door voordat u deze website gebruikt:

1. Prestaties

Weidemann stelt bepaalde informatie en software, eventueel samen met documentatie, beschikbaar op de website om op te vragen of te downloaden.

Weidemann behoudt zich het recht voor om de website zelf of de op de website aangeboden diensten en informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te beperken of stop te zetten, evenals de toegang tot de website als geheel of gedeelten daarvan te beperken en om de toegang tot individuele gebruikers te beperken zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

Weidemann spant zich in voor een in wezen ononderbroken beschikbaarheid van de website en de diensten en voor een foutloze overdracht, maar kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld

2. Content

De op de website voorbehouden content dient uitsluitend ter algemene informatie- en communicatiedoeleinden en zijn juridisch niet bindend.

De informatie over onze Weidemann-producten dient slechts ter niet bindende, algemene informatie en vervangt niet het gedegen, individuele advies bij de beslissing van een aanschaf. De technische kenmerken en uitrusting van de beschreven apparaten en machines zijn slechts ter illustratie. Zulke kenmerken en uitrusting kunnen variëren, met name per land. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen.

Voor zover onze website toekomstgerichte uitspraken bevat, berusten deze uitspraken op overtuigingen en inschattingen van het Weidemann-management en zijn daarmee onderworpen aan risico's en onzekerheden. Weidemann is niet verplicht zulke toekomstgerichte uitspraken te actualiseren. Aansprakelijkheid voor zulke uitspraken is nadrukkelijk uitgesloten.

De ter beschikking gestelde en weergegeven beurs- en economische informatie, koersen, indices, prijzen, nieuws, algemene marktgegevens enz. zijn uitsluitend bedoeld om de bezoekers van de website te informeren en vormen geen beleggingsadvies of enige andere aanbeveling. Voor zover de website aanbevelingen van analisten bevat, aanvaardt Weidemann geen enkele aansprakelijkheid, in het bijzonder niet voor de juistheid en volledigheid van de veronderstellingen en conclusies waarop deze aanbevelingen zijn gebaseerd.

3. Gebruik

Deze website wordt door Weidemann in de Bondsrepubliek Duitsland gemaakt en ter beschikking gesteld.

Weidemann is niet verantwoordelijk voor het feit of de content van deze website voor het gebruik buiten Duitsland geschikt of beschikbaar is of dat de toegang tot de content van deze website buiten Duitsland toegelaten is; dergelijke toegang geschiedt op eigen risico. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de relevante toepasselijke wet- en regelgeving. In het bijzonder bij het doorgeven van de door Weidemann verstrekte informatie en bestanden aan derden, moeten de toepasselijke voorschriften van de nationale en internationale (weder)exportcontrolewetgeving worden nageleefd.

Elk oneigenlijk gebruik van de website is verboden, in het bijzonder door middel van (a) gedrag dat in strijd is met de goede zeden, (b) aanvallen op de veiligheid van het Weidemann-netwerk, in het bijzonder door de overdracht van content met virussen of vergelijkbare kwaadaardige programma's die het functioneren van de computer van een ander schade berokkenen, (c) het omzeilen van de beveiligingsmaatregelen van de website, (d) het verspreiden van reclame of ongevraagde e-mail (spam) en dergelijke, of (e) het beperken van de toegang tot of het gebruik van de website of diensten of zelfs de poging om op welke manier dan ook te beperken (bijvoorbeeld door een ongewoon groot aantal toegangen, ongeacht of deze handmatig of automatisch worden gegenereerd).

Weidemann kan de toegang tot de website te allen tijde blokkeren, vooral als de gebruiker zijn verplichtingen onder deze voorwaarden schendt. Weidemann behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verdere aanspraken, bijv. voor schadevergoeding, in te stellen en inbreuken voor de rechtbank te vervolgen.

4. Registratie

Services die op de website beschikbaar zijn, kunnen voorafgaande registratie vereisen; hier is geen recht op.

De gebruiker is verplicht om bij de registratie juiste en volledige informatie te verstrekken en indien nodig bij te werken. Door zich te registreren stemt de gebruiker ermee in dat Weidemann per e-mail contact met hem kan opnemen.

Geregistreerde gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de toegangsgegevens die ze bij de registratie hebben gekregen, zodat onbevoegden geen toegang tot het account kunnen krijgen. U bent aansprakelijk voor alle bestellingen die worden gedaan onder uw toegangsgegevens en andere activiteiten op de website. Weidemann moet onmiddellijk worden geïnformeerd als de toegangsgegevens worden gebruikt of onbevoegd kunnen worden gebruikt.

Weidemann heeft het recht om de toegangsautorisatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken door de toegangsgegevens te blokkeren zonder opgaaf van redenen, vooral als de gebruiker de bovenstaande gebruikersverplichtingen schendt.

5. Intellectueel eigendom

Deze website is het eigendom van Weidemann en wordt door Weidemann geëxploiteerd en beheerd. Alle informatie of gegevens (tekst, beeld, grafieken, muziek, video of animatiegegevens) zijn - voor zover niet anders vermeld - eigendom van Weidemann. Net als de structuur en indeling van de website zijn deze onderhevig aan auteursrechtelijke bescherming en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom.

Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website gebruikte handelsmerken beschermd door het merkenrecht, ook zonder afzonderlijke identificatie. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfslogo's en merken. Het gebruik van deze merken is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weidemann niet toegestaan.

Bij elk gebruik van de website moeten de auteurs-, naam- en handelsmerkrechten en andere industriële eigendomsrechten van Weidemann GmbH of Wacker Neuson SE, München en hun groepsmaatschappijen in acht worden genomen.

Informatie, merknamen en andere inhoud van de Weidemann-website mogen op geen enkele manier worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of anderszins worden geëxploiteerd, ook niet in uittreksels, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Weidemann.

Het plaatsen van hyperlinks op de startpagina van Weidemann-websites zoals www.weidemann.de is toegestaan ​​als de link leidt tot het volledig opnieuw laden van de pagina waarnaar wordt verwezen, zonder dat de doelpagina in een frame wordt geplaatst. Links die hiervan afwijken, hebben de goedkeuring van Weidemann nodig voordat ze worden geplaatst.

De website en deze gebruiksvoorwaarden verlenen geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom van Weidemann GmbH of andere bedrijven van de Wacker Neuson Group, en Weidemann heeft evenmin een overeenkomstige verplichting om dergelijke rechten te verlenen.

Alle mededelingen en ander materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot, ongevraagde ideeën, suggesties of items) die u naar deze site of naar Weidemann stuurt via elektronische post, kunnen door Weidemann worden gebruikt voor commerciële of andere doeleinden zonder compensatie of vergoeding. Ook hier ontstaat geen contractuele relatie.

6. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Gegevensoverdracht via deze website, evenals e-mails en commentaren die naar Weidemann worden verzonden, is niet beveiligd. Weidemann kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor de vertrouwelijkheid en integriteit van de verzonden inhoud of het gebruik of de publicatie van deze inzendingen.

Als u persoonlijke informatie naar deze website verzendt of op deze website beschikbaar stelt, stemt u ermee in dat Weidemann dergelijke informatie zal behandelen in overeenstemming met de voorschriften in de afzonderlijke informatie over  gegevensbescherming  (link in de voettekst).

7. Garantiedisclaimer; beperkingen van aansprakelijkheid

De informatie die Weidemann u op deze website ter beschikking stelt, is met grote zorg samengesteld en wordt voortdurend geactualiseerd. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos is en sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor de op de website verstrekte informatie, in het bijzonder voor de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit ervan; wij zijn niet verplicht de inhoud van deze website bij te werken.

Weidemann is niet aansprakelijk en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of garantie voor de functionaliteit of de inhoud van externe websites, diensten of softwareproducten die via hyperlinks op deze website toegankelijk worden gemaakt. Overeenkomstige hyperlinks zijn elk gemarkeerd met een apart symbool ( ). Door op de hyperlink te klikken verlaat u de door Weidemann verstrekte informatie. Op het aanbod van derden kunnen daarom afwijkende regels van toepassing zijn, in het bijzonder met betrekking tot gegevensbescherming. De toegang tot een website van andere bedrijven via een hyperlink op deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Weidemann aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gelinkte inhoud. Een hyperlink naar een externe website dient alleen te worden opgevat als een service voor de gebruikers en impliceert niet dat Weidemann de website of de daar beschreven producten of diensten goedkeurt of correct vindt.

Weidemann heeft passende voorzorgsmaatregelen genomen voor de beveiliging van deze website, maar garandeert niet dat de website of de verzonden bestanden en gegevens virusvrij of veilig zijn. Weidemann raadt gebruikers daarom aan om voor hun eigen bescherming te zorgen voor geschikte beveiligingsapparatuur op hun computersystemen.

Over het algemeen is het gebruik van deze website en de hier ter beschikking gestelde content geheel voor risico van de gebruiker en Weidemann sluit aansprakelijkheid uit.

De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en garantie gelden niet als Weidemann op grond van de wet op de productaansprakelijkheid verplicht aansprakelijk is op grond van opzet, grove nalatigheid, schending van leven, lichaam of gezondheid, op grond van het vermoeden van een kwaliteitsgarantie, op grond van frauduleus verzwijgen van een defect of wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Weidemann.

8. Toepasselijk recht en jurisdictieOp het gebruik van deze website en op deze gebruiksvoorwaarden is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van conflicterende wettelijke bepalingen en het VN-kooprecht. De bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen is de zetel van Weidemann GmbH.


9. Overige

Weidemann kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment actualiseren of wijzigen. Ze zijn bindend in hun desbetreffende versies.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen in individuele gevallen worden aangevuld, gewijzigd of vervangen door andere voorwaarden, bijvoorbeeld voor de aankoop van producten en/of diensten en/of voor het gebruik van speciale aanbiedingen, ongeacht of er uitdrukkelijk naar deze andere gebruiksvoorwaarden wordt verwezen.

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook onrechtmatig niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen; in dit geval zullen de gebruiksvoorwaarden, voor zover mogelijk, overeenkomen met hun oorspronkelijke betekenis en zodanig worden geïnterpreteerd dat ze deze niet-afdwingbare bepalingen niet bevatten.

Bij problemen of vragen over de Weidemann-website kunt u contact opnemen met onze webmaster:  webmaster@weidemann.de.
Versie: september 2012