Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in onze privacyverklaring die onder deze tekst is gepubliceerd.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de website-exploitant. U kunt zijn contactgegevens vinden in het colofon van deze website. Hij is in gelijke mate verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden allereerst verzameld als u deze opgeeft. Het kan hierbij om gegevens gaan die u in een contactformulier invult. Overige gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen verzameld. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de website). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor verzamelen wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden voor de analyse van uw gebruikersgedrag. Als u een bestaande klant bent en geen bezwaar heeft gemaakt tegen reclame, sturen wij u ook met onregelmatige tussenpozen informatiemateriaal. U kunt de verzending hiervan natuurlijk te allen tijde intrekken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Sommige gegevens worden opgeslagen als u deze aan ons ter beschikking stelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld om gegevens gaan die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen opgeslagen, wanneer u de website bezoekt. Het gaat bij deze gegevens in eerste instantie om technische gegevens, zoals de door u gebruikte browser en het besturingssysteem of de tijdsstempel waarop u de website hebt opgeroepen. Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website bezoekt.

Analysetools en tools van derden

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd wanneer u onze website bezoekt. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt anoniem plaats, het surfgedrag kan niet naar u persoonlijk worden teruggevoerd. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Eveneens kunt u voorkomen dat er door het gebruik van bepaalde tools cookies op uw computer worden geplaatst. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de paragrafen hieronder.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften alsook met deze privacyverklaring. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te openen omdat deze steeds wordt bijgewerkt. Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens van u verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In de huidige privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Er wordt eveneens verklaard hoe en met welk doel dit gebeurt. We wijzen u erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) hiaten in de veiligheid kan bevatten. Een absolute bescherming van gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Opmerking over verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverzameling op deze website is:

Weidemann GmbH
Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Telefoon: +49 5631 501694 - 0
E-mail: info@weidemann.de

De verantwoordelijke instantie is een natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres enz.) beslist.

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons opgeslagen totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website bevat tools van bedrijven in de VS. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. We willen u erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent bewaren op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 ONDER E OF F AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE BESCHERMINGSGRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE GROTER ZIJN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEL, DE UITOEFENING OF DE VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AGV). ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAMEDOELEINDEN; DIT GELDT EVENEENS VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE MET DIRECTE RECLAME VERBAND HOUDT. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AGV).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

De voor Weidemann GmbH verantwoordelijke toezichthoudende instantie is:

de Hessische functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden, Duitsland

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het colofon is vermeld. Houd er rekening mee dat een verwijdering van de gegevens niet mogelijk zou kunnen zijn als we wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren.

Recht op beperking van verwerking

U heeft ook het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Recht op beperking van verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van de door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoelen, maar ze nodig hebben om rechtsvorderingen uit te oefenen, ons ertegen te verdedigen of aanhangig te maken, heeft u het recht om te verlangen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat uw gegevens worden verwijderd.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons tegen elkaar worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verlangen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.


Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als website-exploitant stuurt, gebruikt deze website een SSL of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

3. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Wettelijk voorgeschreven gegevensbeschermingsfunctionaris

Wij hebben voor ons bedrijf een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld:

Max-Ferdinand Kussberg
Gegevensbeschermingsfunctionaris Weidemann GmbH
Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Telefoon: +49 5631 501694 – 0
E-mail: datenschutz@weidemann.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk en gedurende een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies hebben verschillende functies. Tal van cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies aan te bieden (functionele cookies, bijv. voor taalkeuze) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, voor zover geen andere rechtsgrond is aangegeven. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de relevante cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (artikel 6, lid 1, onder a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in latere paragrafen van deze privacyverklaring en uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De provider van websites verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-url
  • hostnaam van de toegangscomputer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een verzoek verstuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft opgegeven, door ons opgeslagen om de aanvraag en eventuele vervolgvragen te verwerken. Om uw aanvraag te kunnen verwerken en beantwoorden, voeren wij deze uitsluitend voor dit doel intern in bij onze verkoopbedrijven (als gelieerde bedrijven) en de voor u verantwoordelijke verkooppartner. Als u gevestigd bent in een land buiten de Europese Unie, kunt u worden toegewezen aan een verkooppartner in een derde land. In dit geval worden de gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd ook daarheen verzonden. Uw vrijwillige contact zien wij als instemming met het doorsturen naar het betreffende derde land (artikel 49, lid 1 AVG).

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van het doorsturen van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking. De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u het verwijderen ervan verlangt, de toestemming tot opslag intrekt of wanneer het doel van de gegevensoplsag verdwijnt (bijv. na een afgeronde verwerking van uw aanvraag of verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaarplichten - blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

etracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van diensten van etracker GmbH uit Hamburg (Duitsland, www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Voor zover wij analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Als dit het geval is en u ermee instemt, dan worden de cookies gebruikt om statistische analyses van de dekking van deze website, prestatiemetingen van onze online marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken - bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren. etracker-cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De met etracker gegenereerde gegevens worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen. De gegevens zijn derhalve onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en bekroond met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ons belang in de zin van de AVG (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien de privacy van onze bezoekers belangrijk is voor ons, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, aanmeldings- of apparaatidentificatie, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er vindt geen ander gebruik, samenvoeging met andere gegevens of doorgifte aan derden plaats.

Mijn gegevens worden gebruikt voor web analytics. Mijn gegevens worden niet gebruikt voor web analytics.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maakt. De opslag van Google Analytics-cookies is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). Een toestemming betekent ook dat de door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website over het algemeen op een server van Google in de VS wordt overgedragen en daar wordt opgeslagen (art. 49, lid 1 AVG). Google vertrouwt op standaard contractbepalingen om te voldoen aan zogenaamde "passende waarborgen" voor dit dataverkeer naar de VS. Gedetailleerde vragen beantwoordt Google op de helppagina van Google Analytics onder: support.google.com/analytics/answer/6004245

Anonimiseren van het IP-adres

Wij hebben op deze website de functie ‘anonimiseren van het IP-adres’ geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplugin

Naast het gebruik van onze Cookie Control Banner, kunt u de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen, als u de browserplugin, die via onderstaande link beschikbaar is, downloadt en installeert: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Verwerking van aanvraaggegevens
We hebben met Google een contract afgesloten over de verwerking van aanvraaggegevens in de zin van artikel 28 AVG.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google Adwords gebruiken we de zogenaamde conversiontracking. Als u op een door Google geschakelde aanbieding klikt wordt een cookie voor de conversiontracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de reclame heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.

Iedere Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet naar de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversioncookies verzamelde informatie dient om de conversionstatistieken voor AdWords-klanten op te stellen die voor conversiontracking hebben gekozen. De klanten zien het totaal aantal gebruikers dat op de reclame heeft geklikt en naar een website die voorzien is van een conversiontrackingtag, worden doorgestuurd. Ze verzamelen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. De opslag van conversioncookies is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst herroepen. Wanneer u ondanks uw toestemming niet wil deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik herroepen, indien u het cookie van Google Conversion Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen deactiveert. U wordt dan niet in de conversiontracking-statistieken opgenomen.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Zie hiervoor de desbetreffende helppagina van de door u gebruikte browser. Bovendien heeft u met onze Cookie Control Banner de mogelijkheid om het plaatsen van desbetreffende cookies actief te beïnvloeden. Bij het deactiveren van cookies of bij een niet gegeven toestemming kan de functionaliteit van deze website mogelijk beperkt zijn.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief op basis van uw aanmelding in het aanmeldformulier

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Overige gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en we geven deze gegevens niet aan derden door. De verwerking van de in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende: info@weidemann.de. De rechtmatigheid van het doorsturen van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Nieuwsbrief op basis van uw overige toestemmingen

Op basis van uw toestemming kunt u besluiten de nieuwsbrief te ontvangen. Dit is het geval wanneer u bijv. akkoord bent met het toestemmingsformulier en daar “e-mail” heeft aangevinkt. De verwerking van de in dit formulier ingevulde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende: info@weidemann.de. De rechtmatigheid van het doorsturen van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Intrekking van toestemmingen voor de verzending van de nieuwsbrief

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "afmeld"-link in de nieuwsbrief of per e-mail aan: info@weidemann. de. De rechtmatigheid van de al plaatsgevonden gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om zich aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, en worden verwijderd uit alle mailinglijsten nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadres voor het medewerkergebied) blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u bent verwijderd uit de mailinglijst voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons evt. op een zwarte lijst gezet, om toekomstige mailings actief te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f AVG). Opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. Stuur in dat geval een e-mail naar: info@weidemann.de.

Nieuwsbrief op basis van de bestaande klantenfunctie

Als u ons uw e-mailadres heeft gegeven in verband met de aankoop van goederen of diensten, zullen wij u als bestaande klant in ons systeem opnemen. In dit geval maken wij gebruik van ons gerechtvaardigd belang om u te informeren over soortgelijke goederen en diensten en kunnen wij u onze nieuwsbrief sturen (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f in verband met overwegingsgrond 47 AGV en in verband met § 7 lid 3 UWG). U kunt bezwaar maken tegen de verzending als uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. Klik hiervoor in de nieuwsbrief op het veld “Afmelden nieuwsbrief” of meld u af per e-mail: info@weidemann.de.

Nadat u bent verwijderd uit de mailinglijst voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons evt. op een zwarte lijst gezet, om toekomstige mailings actief te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f AVG). Opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. Stuur in dat geval een e-mail naar: info@weidemann.de.

E-mail voor het volgen van pakketten (“track & trace”)

Als u ons uw e-mailadres heeft gegeven in verband met de aankoop van goederen, sturen we u een e-mail met verzendinformatie over de goederen die u hebt besteld. Deze verzendinformatie bevat links naar onze logistieke partners met de mogelijkheid om de status van de zending te volgen (zogenaamde "track & trace"). Deze e-mails worden ofwel verzonden omdat u uw toestemming hebt gegeven aan de voor u verantwoordelijke verkooppartner (art. 6 lid 1 onder a AVG) of omdat de verkooppartner zijn gerechtvaardigde belangen behartigt bij het goede verloop van de bestelling en de verzending (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Als u de relevante verzendinformatie niet meer wenst te ontvangen, neem dan contact op met de voor u verantwoordelijke verkooppartner en herroep uw toestemming daar of maak bezwaar tegen verdere ontvangst. Daarnaast kunt u uw herroeping of uw bezwaar ook indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven).

7. Plugins en tools

YouTube

Deze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. Aanbieder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Maps

Deze website gebruikt een API van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres te bewaren. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De exploitant van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google onder:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Mapbox

We maken gebruik van de kaartendienst Maxpbox Inc., 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, 75201, VS.

In de kaartenservice heeft u de mogelijkheid om adressen, postcodes enz. in te voeren om de dichtstbijzijnde vestigingen of verkooppartners te zoeken die onze goederen en diensten aanbieden. De gegevens die u invoert, worden verzonden naar Mapbox, omgezet in geocoördinaten en vergeleken met de kaarten. Het kaartgedeelte dat uw zoekopdracht het dichtst benadert, wordt vervolgens in uw browser of eindapparaat weergegeven en op basis van de geografische coördinaten geven wij de juiste filialen of verkooppartners weer. De invoer van overeenkomstige gegevens door u om de geocoördinaten te berekenen is volledig vrijwillig.

Als alternatief kan uw locatie worden geregistreerd als u dit toestaat in uw apparaatinstellingen - bijv. op uw browser of eindapparaat. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht (zie volgende paragrafen).

Het gebruik van Mapbox vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en voor een gemakkelijkere vindbaarheid van de door ons op de website weergegeven locaties. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. Voorzover u op de website gegevens heeft ingevoerd, vindt de verwerking uitsluitend plaats met uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van het doorsturen van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Mapbox onder de volgende link: www.mapbox.com/legal/privacy/

Locatievrijgave

De bovengenoemde kaartservice kan u vragen om uw locatie te bepalen via de browser of het apparaat dat u gebruikt. Het gebruik van locatie delen is volledig vrijwillig. Onder bepaalde omstandigheden kunnen bij het gebruik van locatie delen aanvullende gegevens naar de aanbieder van de browser of het eindapparaat worden verzonden, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Raadpleeg de helppagina's van de browser of het eindapparaat dat u gebruikt voor meer informatie.

 

Privacyverklaring Weidemann GmbH, laatste wijziging: juni 2023