Skydd av personuppgifter

1. Kort om skydd av personuppgifter

Allmänt

Följande ger en kort översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig med. Detaljerad information om skydd av personuppgifter finns i vår förklaring om skydd av personuppgifter under denna text.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på dessa webbsidor?

Databehandlingen på dessa webbsidor utförs av webbplatsoperatören. Du hittar kontaktuppgifterna i avsnittet "Impressum" på dessa webbsidor. Webbplatsoperatören ansvarar även för sekretessen.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

För det första samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på våra webbsidor.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbsidan kan visas på det sätt vi vill. Övriga data kan användas för att analysera ditt användarbeteende. Om du är en befintlig kund och inte har invänt mot annonsering skickar vi även informationsmaterial till dig med oregelbundna intervall. Naturligtvis kan du när som helst avbryta sådan annonsering.

Vilka rättigheter har du angående vår hantering av dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med de avdina personuppgifter som vi har sparat. Du har också rätt att begära rättelse, spärr eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges under "Impressum" om du har ytterligare frågor om sekretess. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?
Vissa uppgifter samlas in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Övriga uppgifter samlas automatiskt in av våra IT-system när du besöker webbsidan. Dessa data är i första hand tekniska data såsom webbläsaren och operativsystemet du använder eller tidsen när du besökte webbsidan. Dessa uppgifter hämtas automatiskt så snart du går in på vår webbsida.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

Om du har gett oss ditt samtycke kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt när du besöker vår webbplats. Detta görs främst med cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är anonymiserat, surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig personligen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan också förhindra inställningen av cookies genom att använda vissa verktyg i din webbläsare. Du hittar detaljerad information om detta i senare stycken.

2. Allmän information och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade sekretessbestämmelserna och denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet konsulterar denna sekretesspolicy eftersom den ständigt utvecklas. Om du använder dessa webbsidor kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter med vilka du kan identifieras. Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker. Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på dessa webbsidor är:

Weidemann GmbH
Elfringhäuser Weg 24
DE-34497 Korbach, Tyskland
Telefon: +49 5631 501694 - 0
E-post: info@weidemann.de

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Här länge sparar vi data?

Om inte en specifik tid har specificerats i denna sekretesspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du skickar in en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatter eller kommersiella lagringsperioder); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl har upphört att vara giltiga.

Anmärkning om dataöverföring till USA

Våra webbsidor innehåller verktyg från företag baserade i USA. När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till respektive företags amerikanska servrar. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredjeland enligt EU:s sekretesslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer att behandla, utvärdera och permanent spara dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 AVSNITT 1 LITTERA E ELLER F I GDPR, DU HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING GRUNDAR SIG PÅ FINNS I DENNA SEKRETESSPOLICY. OM DU HAR INVÄNDNINGAR, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, OM VI INTE KAN BEVISA TVINGANDE SKYDDSSKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER HANTERINGENS SYFTE (RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR ENLIGT ARTIKEL 21 AVSNITT 1 I GDPR). OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST GÖRA INVÄNDNINGAR MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANT REKLAMSYFTE; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM RELATERAR TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR SYFTEN FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR ENLIGT ARTIKEL 21 AVSNITT 2 I GDPR).

Rätten att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid brott mot GDPR har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för sekretessfrågor är det statliga sekretessombudet i den förbundsstat där vårt företag har sitt högkvarter. En lista över sekretessombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Den tillsynsmyndighet som ansvarar för Weidemann GmbH är:

The Hessian Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden, Tyskland

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

Information, blockering, radering

Inom ramen för gällande lagar och bestämmelser har du rätt till gratis information om dina sparade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov när som helst rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i ”Impressum” för denna och andra frågor om personuppgifter. Observera att det kanske inte går att radera dem om vi är juridiskt skyldiga att spara uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet ”Impressum”. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som sparats av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under undersökningens varaktighet har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

  • Om behandlingen av dina personuppgifter skett/sker olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.

  • Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamål, men behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.

  • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 (1) i GDPR måste dina och våra intressen vägas mot varandra. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som överväger, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.


Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter - förutom sparandet av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller på grund av viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i webbläsaren. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

3. Sekretessombud

Lagenligt föreskrivet sekretessombud

Vi har utsett följande person som sekretessombud för vårt företag:

Max Ferdinand Kussberg
Sekretessombud för Weidemann GmbH
Elfringhäuser Weg 24
DE-34497 Korbach, Tyskland
Telefon: +49 5631 501694 – 0
E-post: datenschutz@weidemann.de

4. Datainsamling på vår hemsida

Cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler men de orsakar ingen skada på din enhet. De lagras på antingen tillfälligt under en besök (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) i din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem själv eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam. Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner (funktionella cookies, t.ex. för språkval) lagras på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f i GDPR, förutsatt att ingen annan laglig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att spara cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, sparas de relevanta cookies uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR); samtycket kan när som helst återkallas. Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, spärra cookies för vissa fall eller generellt samt aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats påverkas. Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i senare avsnitt av denna sekretessförklaring och be om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och sparar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Informationen är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Det operativsystem som du använder
  • Hänvisningsadress/URL
  • Värdnamnet på den frågande datorn
  • Tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit b i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från frågeformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att sparas av oss i syfte att behandla förfrågan och eventuella följdfrågor. För att kunna behandla och besvara din förfrågan, skickar vi den internt till våra säljbolag (som anslutna bolag) och den försäljningspartner som ansvarar för området där du bor, men enbart för detta ändamål. Om du befinner dig i ett land utanför EU kan du bli anvisad en försäljningspartner i ett tredje land. I det här fallet kommer uppgifterna du angav i kontaktformuläret även att överföras dit. Det är underförstått att din frivilliga kontakt med oss är ett samtycke till att du samtycker till överföringen till vår partner i ett tredje land som kan hjälpa dig (artikel 49 (1) i GDPR).

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret är därför uteslutande baserad på ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen. De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter det att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt den tid datan sparas - förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam

etracker

Leverantören av denna webbsida använder etracker GmbH från Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) för att analysera användardata. Som standard använder vi inga kakor för webb-analys. När vi använder analys- och optimeringskakor begär vi ditt uttryckliga godkännande i förväg. Om detta är fallet och du godkänner, så använder vi kakor som möjliggör en statistisk räckviddsanalys för denna webbsida, en mätning på hur framgångsrika våra online marketing-åtgärder och testmetoder är, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt online-utbud eller dess beståndsdelar. etracker-kakor innehåller ingen information som möjliggör en identifiering av en användare.

De data som genererats med etracker hanteras och sparas av etracker, uteslutande i Tyskland, i uppdrag av leverantören av denna webbsida, och följer därmed de stränga tyska och europeiska dataskyddslagarna och -standarderna. etracker har kontrollerats, certifierats och utmärkts med dataskydds-kvalitetsstämpeln ePrivacyseal.

Datahanteringen sker baserat på lagstadgade bestämmelser i art. 6 avsn. 1 lit. f (berättigat intresse) i dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt intresse i enlighet med GDPR (berättigat intresse) är optimering av vårt online-utbud och vår webbsida. Eftersom vi värnar våra besökares privatsfär anonymiseras och pseudonymiseras de data som eventuellt går att spåra till en enskild person, exempelvis IP-adress, inloggnings- och enhetsidentifieringar, så tidigt som möjligt. Annan användning, sammanföring med andra data eller vidarebefordring till tredje part sker ej.

My data is used for web analytics. My data is not used for web analytics.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrev som du får om du skickar oss ett anmälningsformulär.

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev . Ytterligare data samlas inte in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och lämnar den inte vidare till tredje part. Behandlingen av de uppgifter som du anger är därför uteslutande baserad på ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) i i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss: info@weidemann.de. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Nyhetsbrev som du får om du ger ditt samtycke.

Du kan välja att ta emot nyhetsbrevet baserat på ditt samtycke. Så är till exempel fallet om du har skrivit på vårt samtyckesformulär och kryssat för "e-post". Behandlingen av de uppgifter som du anger är därför uteslutande baserad på ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) i i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss: info@weidemann.de. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Återkallande av samtycke till nyhetsbrev

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sparande av uppgifter, e-postadress och deras användning för att skicka nyhetsbrev, till exempel via länken "avregistrera" i nyhetsbrevet eller genom att skicka e-post till: info@weidemann.de. Lagligheten av den databehandling som redan skett förblir opåverkad av återkallelsen.

De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrev kommer att sparas av oss tills då du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Dessa uppgifter raderas då från alla e-postlistor. Data som sparas av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemmar) förblir opåverkade.

Efter det att du har raderats bort från nyhetsbrevets distributionslista kan vi komma att spara din e-postadress i en spärrlista för att effektivt förhindra framtida utskick. Uppgifterna i spärrlistan används endast för detta ändamål och slås inte samman med annan data. Detta tjänar både ditt och vårt intresse av att följa lagkrav vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit. F i GDPR). Sparandet i spärrlistan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot sparandet av data om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till: info@weidemann.de.

Nyhetsbrev på grund av befintlig kundrelation

Om du har gett oss din e-postadress i samband med köp av varor eller tjänster kommer att finnas som befintlig kund i vårt system. I sådant fall menar vi att vi är berättigade att informera dig om liknande varor och tjänster och att vi kan skicka dig vårt nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit. f i samband med skäl 47 i GDPR och i samband med avsnitt 7 (3) i UWG (tysk lag rörande reklam)). Du kan invända mot att vi skickar nyhetsbrev om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen. För att göra detta, klicka på fältet "Avbeställa nyhetsbrev" i nyhetsbrevet eller skicka ett e-postmeddelande till: info@weidemann.de.

Efter det att du har raderats bort från nyhetsbrevets distributionslista kan vi komma att spara din e-postadress i en spärrlista för att effektivt förhindra framtida utskick. Uppgifterna i spärrlistan används endast för detta ändamål och slås inte samman med annan data. Detta tjänar både ditt och vårt intresse av att följa lagkrav vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit. F i GDPR). Sparandet i spärrlistan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot sparandet av data om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till: info@weidemann.de.

E-postmeddelande för spårning av försändelse (s.k. ”Track & ; Trace”)

Om du har gett oss din e-postadress i samband med köp av varor skickar vi dig e-postmeddelanden med fraktinformation om de varor du har beställt. Denna fraktinformation innehåller länkar till våra logistikpartners med möjlighet att spåra försändelsens status (s.k. ”Track & Trace”). Dessa e-postmeddelanden skickas antingen för att du har gett ditt samtycke till den säljare som är ansvarig för dig (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) eller för att försäljningspartnern hävdar sina legitima intressen för att beställningen och leveransen skall fungera smidigt ( Artikel 6.1 (f) GDPR). Om du inte längre vill få relevant fraktinformation, vänligen meddela den säljare som ansvarar för dig och återkalla ditt samtycke där eller invänd mot framtida meddelanden. Dessutom kan du även hävda din återkallelse eller din invändning hos vårt sekretessombud (se ovan).

7. Plugins och Tools

YouTube

Vår webbplats använder plugins från YouTube vilken administreras av Google. Webbplatsens operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en av våra sidor utrustad med ett YouTube-plugin kommer en anslutning till YouTube-servrarna att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att uppdatera din profil med ditt surfbeteende. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används med syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) i GDPR. För mer information om hur man hanterar användardata, se Googles sekretesspolicy på: https://support.google.com/accounts/answer/10400210?hl=sv

Google Maps

Våra webbsidor använder en API från karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Informationen skickas till en Google-server i USA och sparas där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Google Maps används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lättare att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) i GDPR.

För mer information om hur man hanterar användardata, se Googles sekretesspolicy på:hhttps://support.google.com/accounts/answer/10400210?hl=sv

Mapbox

Vi använder en karttjänst från Maxpbox Inc., 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA.

Med karttjänsten har du möjlighet att ange adresser, postnummer etc. för att söka upp närmaste våra filialer eller försäljningspartners som erbjuder våra varor och tjänster. Datan du anger överförs till Mapbox, omvandlas till geokoordinater och jämförs med kartor. Det kartutsnitt som kommer närmast din sökning visas då i din webbläsare eller enhet och vi visar lämpliga filialer eller säljpartners utifrån de geografiska koordinaterna. Din inmatningen av motsvarande data att beräkna de geografiska koordinaterna sker helt frivilligt från din sida.

Alternativt kan din plats registreras om du tillåter detta i inställningarna i din dator - t.ex. på din webbläsare eller slutenhet. Vi har inget inflytande på denna dataöverföring (se nästa avsnitt).

Mapbox används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lättare att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) i GDPR. Behandlingen av uppgifter som du anger på respektive webbsida är därför uteslutande baserad på ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Detaljer finns i Mapbox sekretessdeklaration under följande länk: www.mapbox.com/legal/privacy/

Platsdelning

Ovannämnda karttjänst kan be dig att bestämma din plats från webbläsaren eller enheten du använder. Användningen av platsdelning är helt frivillig. Under vissa omständigheter, vid användning av platsdelning, kan ytterligare data överföras till leverantören av webbläsaren eller terminalenheten, vilket vi inte kan påverka och som vi inte är ansvariga för. Se hjälpsidorna för webbläsaren eller enheten du använder för mer information.

 

Sekretessförklaring från Weidemann GmbH, senaste ändring: juni 2023