Databeskyttelseserklæring

1. Oversigt over databeskyttelse

Generelle bemærkninger

De følgende bemærkninger giver et overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere din person. Udførlige oplysninger om emnet Databeskyttelse fremgår af vores databeskyttelseserklæring, der følger efter denne tekst.

Dataindsamling på vores websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på dette websted udføres af webstedsoperatøren. Dennes kontaktoplysninger findes i kolofonen på dette websted. Han er samtidig ansvarlig for databeskyttelsen.

Hvordan indsamler vi dine oplysninger?

Dine oplysninger indsamles ved, at du meddeler dem til os. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger, du indtaster i en kontaktformular. Andre oplysninger indsamles automatisk af vores IT-systemer, når webstedet besøges. Det drejer sig især om tekniske data (fx internetbrowser, operativsystem eller klokkeslæt for besøget på siden). Registreringen af disse data sker automatisk, så snart du besøger vores websted.

Hvad anvender vi dine oplysninger til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre en fejlfri tilvejebringelse af webstedet. Andre oplysninger kan anvendes til analyse af din brugeradfærd. Hvis du er eksisterende kunde og ikke har gjort indsigelse mod reklamehenvendelser, sender vi med regelmæssige mellemrum informationsmaterialer til dig. Du kan naturligvis til enhver tid gøre indsigelse mod denne forsendelse.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til vederlagsfrit at modtage oplysninger om oprindelse og modtagere af samt formål med dine opbevarede personoplysninger. Derudover har du ret til at forlange berigtigelse, spærring eller sletning af dine oplysninger. I den forbindelse og hvis du har yderligere spørgsmål til emnet databeskyttelse, kan du til enhver tid henvende dig til os via adressen, der er angivet i kolofonen. Derudover har du ret til at indgive klage hos den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Hvordan indsamler vi dine oplysninger?
Nogle oplysninger indsamles, ved at du stiller dem til rådighed for os. Det kan fx være oplysninger, du indtaster i en kontaktformular. Andre oplysninger registreres automatisk, når du besøger vores websted. Det drejer sig her først og fremmest om tekniske data såsom browseren, du anvender, og operativsystemet eller tidsstemplet for besøget af webstedet. Disse oplysninger indsamles automatisk, når du besøger vores websted.

Analyse-tools og tools fra tredjeparter

Hvis du har givet dit samtykke hertil, kan din surfeadfærd under besøget på vores websted analyseres til statistiske formål. Dette sker især med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfeadfærd sker anonymt, surfeadfærden kan ikke føre til identifikation af din person. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Desuden kan du ved hjælp af diverse tools forhindre, at der sættes cookies. Du kan læse mere om dette i senere afsnit.

2. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesregler samt denne databeskyttelseserklæring. Vi anbefaler, at du konsulterer denne databeskyttelseserklæring regelmæssigt, da den videreudvikles løbende. Når du besøger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan anvendes til at identificere din person. Nærværende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker. Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (fx ved kommunikation via e-mail) kan være udsat for sikkerhedshuller. En komplet beskyttelse af dine oplysninger mod tredjeparters adgang er ikke mulig.

Bemærkning til det registeransvarlige organ.

Det registeransvarlige organ for databehandling på dette websted er:

Weidemann GmbH
Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Telefon: +49 5631 501694 - 0
E-mail: info@weidemann.de

Det registeransvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer afgørelser om formål for og midler til behandling af personoplysninger (fx navn, e-mailadresser og lignende).

Opbevaringsperiode

Hvis der ikke er angivet nogen specifik opbevaringsperiode i denne databeskyttelseserklæring, bliver dine oplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen bortfalder. Hvis du vil gøre en berettiget anmodning om sletning gældende eller trække et samtykke til databehandling tilbage, bliver dine data slettet, såfremt vi ikke har andre lovlige grunde til at opbevare dine personoplysninger (fx skatte- eller handelsretlige opbevaringsfrister); i sidstnævnte tilfælde foretages sletningen, når disse grunde bortfalder.

Bemærkning til videregivelse af data til USA

Vores websted indeholder blandt andet tools fra virksomheder med hjemsted i USA. Når disse tools er aktive, kan dine personoplysninger videregives til den amerikanske server i de pågældende virksomheder. Vi gør opmærksom på, at USA ikke er et sikkert tredjeland i overensstemmelse med EUs databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtede til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndighederne, hvilket du som registreret person ikke kan anfægte. Det kan således ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (fx efterretningstjenester) behandler, analyserer og permanent opbevarer dine oplysninger, der befinder sig på amerikanske servere, til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse aktiviteter.

Tilbagetrækning af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trække et allerede givet samtykke tilbage. Det er tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af databehandlingen, der foretages indtil tilbagetrækningen, forbliver uberørt af tilbagetrækningen.

Ret til indsigelse over for dataindsamling i særlige tilfælde samt over for direkte markedsføring (art. 21 i GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN FORETAGES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6, STK. 1, LITRA E ELLER F I GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID AF GRUNDE, DER FORELIGGER I DIN SÆRLIGE SITUATION RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER; DET GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, DER ER BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET PÅGÆLDENDE RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN FREMGÅR AF DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE VÆGTIGE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN SKER MED HENBLIK PÅ, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES (INDSIGELSE IHT. ART. 21, STK. 1 I GDPR). HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, HVIS DEN ER FORBUNDET MED EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2 I GDPR).

Ret til at indgive klage ved den ansvarlige tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen har den registrerede person ret til at indgive klage hos den ansvarlige tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed i spørgsmål om databeskyttelseslovgivning er den tilsynsførende for databeskyttelse i delstaten, hvor vores virksomhed har sit hjemsted. En liste over tilsynsførende for databeskyttelse og disses kontaktoplysninger findes under følgende link: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Den kompetente tilsynsmyndighed for Weidemann GmbH er:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

Oplysning, blokering, sletning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtagere samt formålet med databehandlingen og eventuelt ret til korrektion, blokering eller sletning af disse data. I den forbindelse og hvis du har yderligere spørgsmål vedr. personoplysninger, kan du til enhver tid henvende dig til os på den adresse, der er angivet i kolofonen. Vær opmærksom på, at sletning muligvis ikke kan foretages, hvis vi er juridisk forpligtede til at opbevare dataene.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. I den forbindelse kan du til enhver tid henvende dig til os via adressen, der er angivet i kolofonen. Retten til begrænsning af behandlingen består i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, der opbevares hos os, tager det som regel et stykke tid for os at kontrollere dette. I løbet af denne tid har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker eller er sket uretmæssigt, kan du i stedet for sletning forlange en begrænsning af databehandlingen.

  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingsformålene, men har brug for dem til at fastlægge, gøre gældende og forsvare retskrav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.

  • Hvis du har gjort indsigelse iht. art. 21, stk. 1 i GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Så længe det ikke er afklaret, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.


Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet begrænset, må disse data – bortset fra opbevaringen af dem – kun behandles med dit samtykke eller for at fastlægge, gøre gældende og forsvare retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller på grund af en vigtig offentlig interesse i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os i vores egenskab af webstedsoperatør. Du kan kende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://”, og på symbolet med låsen i din browserlinje. Når SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan dataene, du overfører til os, ikke ses af tredjeparter.

3. Tilsynsførende for Databeskyttelse

Lovbestemt tilsynsførende for Databeskyttelse

Til vores virksomhed har vi engageret en tilsynsførende for Databeskyttelse

Max-Ferdinand Kussberg
Datenschutzbeauftragter der Weidemann GmbH
Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Telefon: +49 5631 501694 – 0
E-mail: datenschutz@weidemann.de

4. Dataindsamling på vores websted

Cookies

Vores internetsider anvender såkaldte „cookies“. Cookies er små tekstfiler, der ikke udretter skade på dit terminaludstyr. De anvendes enten midlertidigt under varigheden af en session (sessioncookies) eller gemmes permanent (permanente cookies) på dit terminaludstyr. Sessioncookies slettes automatisk efter dit besøg på siden. Permanente cookies gemmes på dit terminaludstyr, indtil du sletter dem selv, eller de slettes via en automatisk sletning, der er indstillet på din webbrowser.

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (fx visning af videoer). Andre cookies anvendes til at analysere brugeradfærden eller vise reklamer. Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at tilvejebringe bestemte funktioner (funktionelle cookies, fx til sprogvalg), gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis du er blevet bedt om at give samtykke til lagring af cookies, er lagringen af de pågældende cookies udelukkende baseret på dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR); samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Du kan indstille din browser således, at du informeres om, at der sættes cookies, og kun tillader cookies i nogle tilfælde, udelukker accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktiverer automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset. Hvis cookies anvendes af andre virksomheder eller til analyseformål, informerer vi dig separat om dette i senere afsnit af denne databeskyttelseserklæring og beder om dit samtykke.

Server-logfiler

Operatøren af siderne indsamler og opbevarer automatisk oplysninger i såkaldte server-logfiler, som din browser automatisk sender til os. Det drejer sig om følgende:

  • browsertype og browserversion
  • anvendt operativsystem
  • referrer URL
  • hostnavn på den besøgende computer
  • klokkeslæt for serverforespørgslen
  • IP-adresse

Disse data kædes ikke sammen med andre datakilder. Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, opbevarer vi dine oplysninger fra anmodningsformularen, herunder de angivne kontaktoplysninger, med det formål at behandle forespørgslen og til eventuelle opfølgende spørgsmål. For at kunne behandle og besvare din forespørgsel videregiver vi den internt til vores distributionsselskaber (som tilknyttede virksomheder) og den salgspartner, der er ansvarlig for dig, alene til dette formål. Hvis du har dit hjemsted i et land uden for EU, er du muligvis tildelt en distributør i et tredjeland. I dette tilfælde bliver dine data, der er indtastet i kontaktformularen, også overført dertil. Vi betrager din frivillige henvendelse som et samtykke til, at du accepterer overførslen til tredjelandet, der eventuelt vedrører dig (art. 49. stk. 1 i GDPR).

Behandlingen af dataene, der indtastes i kontaktformularen, foretages udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Det er tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af databehandlingsprocesserne, der foretages indtil tilbagetrækningen, forbliver uberørt af tilbagetrækningen. Vi opbevarer de data, du indtaster i kontaktformularen, indtil du beder os om at slette dem, trækker dit samtykke til opbevaringen tilbage, eller formålet med at opbevare dataene bortfalder (fx efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvingende lovbestemmelser – særligt opvaringsfrister – forbliver uberørt.

5. Analyse-tools og reklame

etracker

Udbyderen af dette websted bruger tjenester fra etracker GmbH fra Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) til at analysere brugsdata. Vi bruger som standard ikke cookies til webanalyser. I det omfang vi bruger analyse- og optimeringscookies, indhenter vi dit udtrykkelige samtykke særskilt på forhånd. Hvis dette er tilfældet, og du er indforstået hermed, vil cookies blive brugt til at muliggøre statistisk analyse af denne hjemmeside, måling af ydeevne af vores online markedsføring samt testprocedurer, f.eks. til at teste og optimere forskellige versioner af vores online tilbud eller dets komponenter. etracker-cookies indeholder ingen oplysninger, der gør det muligt at identificere en bruger.

De data, der genereres med etracker, behandles og opbevares af etracker på vegne af udbyderen af denne hjemmeside udelukkende i Tyskland og er derfor underlagt de strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. etracker er blevet uafhængigt revideret, certificeret og tildelt ePrivacyseal-databeskyttelsesmærket i dette henseende.

Databehandlingen udføres på grundlag af de juridiske bestemmelser i art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse) i den generelle forordning om databeskyttelse (DSGVO). Vores interesse i henhold til GDPR (legitim interesse) er optimering af vores online-tilbud og vores tilstedeværelse på nettet. Da det er vigtigt for os at beskytte vores besøgendes privatliv, anonymiseres eller pseudonymiseres data, der kan henvise til en individuel person, f.eks. IP-adresse, login- eller enhedsidentifikatorer, så hurtigt som muligt. Der finder ingen anden anvendelse, sammenlægning med andre data eller overførsel til tredjeparter sted.

My data is used for web analytics. My data is not used for web analytics.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos etracker her.

Google Analytics

Dette websted anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics anvender såkaldte "cookies". Det er tekstfiler, der gemmes på din computer for at kunne udføre en analyse af din brug af webstedet. Lagringen af Google-Analytics-cookies foretages udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Dit samtykke betyder også, at oplysningerne, der genereres ved hjælp af cookien, om din brug af dette websted normalt overføres til en server hos Google i USA og gemmes der (art. 49, stk. 1 i GDPR). Google henviser til standardkontraktbestemmelser for overholdelse af de såkaldte ”passende garantier” for udveksling af data til USA. Google besvarer yderligere spørgsmål på hjælpesiderne til Google Analytics på: support.google.com/analytics/answer/6004245

IP-anonymisering

På dette websted har vi aktiveret funktionen IP-anonymisering. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google inden for EU's medlemslande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en server hos Google i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af dette websted bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester relateret til brugen af webstedet og internettet til webstedsoperatøren. IP-adressen, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, kædes ikke sammen med andre data hos Google.

Browser-plugin

Ud over at bruge vores cookiekontrolbanner kan du forhindre lagring af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din browsersoftware; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan udnytte alle funktionerne på dette websted i deres fulde omfang. Du kan også forhindre Googles indsamling af data, der genereres af cookien og er relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse), og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere browser-pluginet, der findes på følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Behandling af ordredata
Vi har indgået en aftale med Google om behandling af ordredata iht. art. 28 i GDPR.

Google AdWords og Google Conversion-Tracking

Dette websted anvender Google AdWords. AdWords er et online-reklameprogram hos Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

I forbindelse med Google AdWords anvender vi den såkaldte konverteringssporing. Når du klikker på en annonce, der er indrykket af Google, sættes der en cookie til konverteringssporing. Cookies er små tekstfiler, som internet-browseren gemmer på brugerens computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og anvendes ikke til at identificere brugerne. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side.

Hver Google AdWords-kunde modtager en separat cookie. Cookierne kan ikke overvåges via websteder hos AdWords-kunder. Oplysningerne, der indsamles ved hjælp af konverteringscookies, anvendes til at oprette konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har accepteret konverteringssporing. Kunderne får oplyst det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet omdirigeret til en side, der er mærket med et konverteringssporingstag. Du modtager imidlertid ingen oplysninger, der kan identificere brugere personligt. Lagringen af konverteringscookies foretages udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning. Hvis du på trods af dit samtykke ikke ønsker at deltage i sporing, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved blot at deaktivere Googles konverteringssporingscookie via din internetbrowser under brugerindstillinger. Dermed optages du ikke i konverteringssporingsstatistikkerne.

Du kan finde flere oplysninger om Google AdWords og Google konverteringssporing i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan indstille din browser således, at du informeres om, at der sættes cookies, og kun tillader cookies i nogle tilfælde, udelukker accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktiverer automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Se i den forbindelse de pågældende hjælpesider i din anvendte browser. Derudover har du via vores cookiekontrolbanneret mulighed for aktivt at påvirke de pågældende cookies, der sættes. Ved deaktivering af cookies eller hvis der ikke gives samtykke til disse, kan funktionaliteten af dette websted eventuelt være begrænset.

6. Nyhedbrev

Nyhedsbrev baseret på din tilmelding i tilmeldingsformularen

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på webstedet, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi anvender udelukkende disse data til forsendelse af de anmodede oplysninger, og giver dem ikke videre til tredjeparter. Behandlingen af dataene, der indtastes i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, foretages på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Det er tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail: info@weidemann.de. Lovligheden af databehandlingsprocesserne, der foretages indtil tilbagetrækningen, forbliver uberørt af tilbagetrækningen.

Nyhedsbrev baseret på andet samtykke fra dig

Du kan beslutte dig for at modtage nyhedsbrevet på grundlag af et samtykke, du har givet. Dette er tilfældet, hvis du har underskrevet vores samtykkeformular og sat kryds ved „E-mail“ i denne. Behandlingen af dataene, der indtastes i denne formular, foretages på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Det er tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail: info@weidemann.de. Lovligheden af databehandlingsprocesserne, der foretages indtil tilbagetrækningen, forbliver uberørt af tilbagetrækningen.

Tilbagetrækning af samtykke til forsendelse af nyhedsbreve

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage til opbevaring af data og e-mailadressen og anvendelsen af disse til at sende nyhedsbrevet, for eksempel via linket "Afmeld" i nyhedsbrevet eller via e-mail til: info@weidemann.de. Lovligheden af databehandlingsprocesserne op til tilbagetrækningen forbliver uberørt af tilbagetrækningen.

De data, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, gemmes af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, og slettes fra alle kontaktgrupper efter afmeldingen. Data, som vi gemmer til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet), forbliver upåvirket af dette.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse eventuelt blive gemt af os på en sort liste for effektivt at forhindre fremtidige e-mailudsendelser. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og kædes ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkrav i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR). Lagringen af den sorte liste er ikke tidsmæssigt begrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser. Henvend dig i dette tilfælde via e-mail til: info@weidemann.de.

Nyhedsbrev baseret på kendetegn for den eksisterende kunde

Hvis du har meddelt os din e-mailadresse i forbindelse med køb af varer eller tjenester, opfører vi dig som eksisterende kunde i vores system. I dette tilfælde gør vi vores legitime interesse gældende, idet vi informerer dig om lignende varer og tjenesteydelser, og sender dig eventuelt vores nyhedsbrev (legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f, sammenholdt med betragtning 47 i GDPR og sammenholdt med § 7, stk. 3, i UWG (tysk lov om illoyal konkurrence). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod udsendelsen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser. Klik hertil på feltet "Afmeld nyhedsbrev" i nyhedsbrevet, eller kontakt os via e-mail på: info@weidemann.de.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse eventuelt blive gemt af os på en sort liste for effektivt at forhindre fremtidige e-mailudsendelser. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og kædes ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkrav i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR). Lagringen af den sorte liste er ikke tidsmæssigt begrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser. Henvend dig i dette tilfælde via e-mail til: info@weidemann.de.

E-mails til pakkesporing („Track & Trace“)

Hvis du har meddelt os din e-mailadresse i forbindelse med køb af varer, sender vi e-mails til dig med forsendelsesoplysninger om dine bestilte varer. Disse forsendelsesoplysninger indeholder links til vores logistikpartnere med mulighed for at følge status for forsendelsen (såkaldt „Track & Trace“). Disse e-mails udsendes enten, fordi du har givet et samtykke hertil til din ansvarlige salgspartner (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), eller fordi salgspartneren gør sine legitime interesser i en problemfri afvikling af bestillingen og forsendelsen gældende (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR). Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne forsendelsesoplysninger, skal du meddele dette til din ansvarlige salgspartner og i den forbindelse trække dit samtykke tilbage eller gøre indsigelse mod modtagelsen. Derudover kan du gøre dit samtykke eller din indsigelse gældende hos vores tilsynsførende for databeskyttelse (se ovenfor).

7. Plugins og tools

YouTube

Vores websted benytter plugins fra YouTube-siden, der drives af Google. Operatør for siderne er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøger en af vores sider, der er forsynet med et YouTube-plugin, etableres der en forbindelse til serverne hos YouTube. I den forbindelse meddeles det til YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt.

Når du er logget på din YouTube-konto, kan YouTube tilordne din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Brugen af YouTube sker i interesse af en tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette er en legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata findes i databeskyttelseserklæringen fra Google på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Maps

Denne side anvender via API korttjenesten Google Maps. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at kunne anvende funktionerne i Google Maps er det nødvendigt, at din IP-adresse gemmes. Disse oplysninger overføres normalt til en server hos Google i USA og gemmes der. Operatøren af denne side har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps sker i interesse af en tiltalende præsentation af vores online-tilbud og i at kunne finde stederne, vi har angivet på webstedet, nemt. Dette er en legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata findes i databeskyttelseserklæringen fra Google på: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Mapbox

Vi anvender korttjenesten fra Maxpbox Inc., 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA.

I korttjenesten har du mulighed for at indtaste adresser, postnumre osv. for at søge efter de nærmeste filialer eller salgspartnere, der tilbyder vores varer og tjenester. Dataene, du indtaster, overføres til Mapbox, konverteres til geokoordinater og matches med kortene. Det kortudsnit, der kommer tættest på din søgning, vises derefter i din browser eller terminal, og vi viser de passende filialer eller salgspartnere baseret på geokoordinaterne. Det er helt frivilligt, om du vil indtaste de pågældende data til beregning af geokoordinaterne.

Alternativt kan din position blive registreret, hvis du har tilladt dette i dine enhedsindstillinger - f.eks. i din browser eller terminaludstyr. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel (se de følgende afsnit).

Brugen af Mapbox sker i interesse af en tiltalende præsentation af vores online-tilbud og i at kunne finde stederne, vi har angivet på webstedet, nemt. Dette er en legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du indtaster data på siderne, foretages behandlningen udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Det er tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af databehandlingsprocesserne, der foretages indtil tilbagetrækningen, forbliver uberørt af tilbagetrækningen.

Du kan finde nærmere oplysninger i databeskyttelseserklæringen fra Mapbox under følgende link: www.mapbox.com/legal/privacy/

Placeringsdeling

Ovenstående korttjeneste opfordrer dig muligvis til, at du tillader din browser eller terminaludstyr at bestemme din position. Det er helt frivilligt, om du vil anvende placeringsdelingen. Når du anvender placeringsdeling, kan der eventuelt blive overført yderligere data til udbyderen af browseren eller terminaludstyret, som vi ikke har indflydelse på eller er ansvarlige for. Se i den forbindelse hjælpesiderne i den anvendte browser eller terminaludstyr for yderligere oplysninger.

 

Databeskyttelseserklæring fra Weidemann GmbH, sidste ændring: juni 2023