Bemærkninger vedr. miljøbeskyttelse

Bortskaffelse af batterier

Til kunder i EU-lande
Nogle af vores apparater indeholder et eller flere batterier eller akkumulatorer (herefter samlet benævnt "batteri"). Disse batterier er underlagt det europæske direktiv 2006/66/EF om udtjente batterier og udtjente akkumulatorer samt de tilsvarende nationale love. Batteridirektivet angiver en ramme for behandlingen af batterier i hele EU. Batterierne er mærket med produktet med en overstreget skraldespand. Under dette symbol ses desuden betegnelsen for de indeholdte skadelige stoffer, nemlig "Pb” for bly, "Cd” for cadmium og "Hg” for kviksølv. Batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Som slutbruger skal du udelukkende bortskaffe brugte batterier via producenterne og forhandlerne eller de indsamlingssteder, der er oprettet specielt til dette formål (lovbefalet returneringspligt); returneringen er gratis. Forhandlere og producenter er forpligtet til at tage disse batterier tilbage og genanvende dem korrekt eller bortskaffe dem som farligt affald (lovbefalet tilbagetagningspligt). Du kan desuden returnere batterier, du har købt hos os, gratis til os efter brug. Hvis du ikke afleverer batterierne personligt i en af vores filialer, skal du sørge for, at returforsendelsen er tilstrækkeligt frankeret. Vær også opmærksom på eventuelle bemærkninger herom i købskontrakten eller i de almindelige forretningsbetingelser på dit salgssted. Korrekt bortskaffelse af batteriet forhindrer negative indvirkninger på mennesker og miljø, tjener den målrettede behandling af skadelige stoffer og gør det muligt at genbruge værdifulde råmaterialer.

Til kunder i andre lande
Nogle af vores apparater indeholder et eller flere batterier eller akkumulatorer (herefter samlet betegnet som "batteri"). Korrekt bortskaffelse af batterierne forhindrer negative indvirkninger på mennesker og miljø, tjener den målrettede behandling af skadelige stoffer og gør det muligt at genbruge værdifulde råmaterialer. Vi anbefaler derfor, at batterierne ikke bortskaffes med det almindelige husaffald, men derimod miljøvenligt ved en separat indsamling. Separat bortskaffelse af batterier kan også være foreskrevet af nationale love. Sørg for, at batterierne bortskaffes iht. bestemmelserne, der gælder i dit land.

Bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Til kunder i EU-lande
Nogle af vores apparater er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE) samt de tilsvarende nationale love. WEEE-direktivet angiver en ramme for behandlingen af affald af elektrisk udstyr i hele EU. Dette udstyr er mærket med symbolet med en overstreget skraldespand. Det betyder, at det ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, men skal bortskaffes miljøvenligt ved en separat indsamling. Dette udstyr tjener som professionelle elektriske værktøjer udelukkende til erhvervsmæssig brug (såkaldt B2B-udstyr iht. WEEE-direktivet). I modsætning til udstyr, der overvejende anvendes i private husholdninger (såkaldt B2C-udstyr), må dette udstyr i nogle EU-lande, fx i Tyskland, ikke afleveres ved de offentlige indsamlingssteder (fx kommunale genbrugsstationer). Indhent i tvivlstilfælde informationer fra dit salgssted om den foreskrevne bortskaffelsesmåde for B2B-udstyr i dit land, og sørg for, at det bortskaffes iht. de respektivt gældende lovbestemmelser. Vær også opmærksom på eventuelle bemærkninger herom i købskontrakten eller i de almindelige forretningsbetingelser på dit salgssted. Korrekt bortskaffelse af dette udstyr forhindrer negative indvirkninger på mennesker og miljø, tjener den målrettede behandling af skadelige stoffer og gør det muligt at genbruge værdifulde råmaterialer.

Til kunder i andre lande
Korrekt bortskaffelse af elektrisk udstyr forhindrer negative indvirkninger på mennesker og miljø, tjener den målrettede behandling af skadelige stoffer og gør det muligt at genbruge værdifulde råmaterialer. Vi anbefaler derfor, at det elektriske udstyr ikke bortskaffes med det almindelige husaffald, men derimod miljøvenligt ved en separat indsamling. Separat bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr kan også være foreskrevet af nationale love. Sørg for, at det elektriske udstyr bortskaffes iht. bestemmelserne, der gælder i dit land.