Brugsvilkår

Brug af disse internetsider og -tjenester („websted"), der tilbydes af Weidemann GmbH og/eller dennes datterselskaber ("Weidemann"), er udelukkende tilladt på grundlag af de følgende brugsvilkår. Når du begynder at anvende eller besøger dette websted, accepterer du gyldigheden af disse brugsvilkår i den aktuelle udgave. Læs derfor disse omhyggeligt, inden du anvender webstedet.

1. Ydelser

Weidemanns websted giver adgang til forskellige oplysninger og software, evt. foruden dokumentation, der kan hentes eller downloades.

Weidemann forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre, begrænse eller afbryde selve webstedet eller de tjenester og oplysninger, der tilbydes på webstedet, helt eller delvist og uden forudgående varsel samt til at begrænse adgangen til webstedet helt eller delvist og til uden forudgående varsel og efter eget skøn at nægte enkelte brugere adgang.

Weidemann vil bestræbe sig på at sikre, at webstedet og tjenesterne i det væsentlige står til rådighed uden afbrydelser, og at transmissioner er fejlfri, men kan ikke garantere dette.

2. Indhold

Indholdene på dette websted tjener udelukkende til generelle informations- og kommunikationsformål og er ikke retligt bindende.

Oplysningerne om vores Weidemann-produkter tjener udelukkende til uforpligtende generel oplysning og er ikke en erstatning for individuel rådgivning med henblik på køb. De tekniske kendetegn og udstyr til de beskrevne apparater og maskiner er kun eksempler. Sådanne kendetegn og udstyr kan især variere fra land til land. Vi forbeholder os til enhver tid ret til ændringer.

Såfremt vores websted indeholder fremadrettede udsagn, er disse udsagn baseret på Weidemann-ledelsens forventninger og skøn og er således underlagt risici og usikkerheder. Weidemann er ikke forpligtet til at opdatere sådanne fremadrettede udsagn. En garanti for sådanne udsagn udelukkes udtrykkeligt.

De børsoplysninger og økonomiske oplysninger, kurser, indekser, priser, nyheder, generelle markedsdata osv., der stilles til rådighed og vises, tjener udelukkende til information for besøgende på webstedet og udgør ingen investeringsrådgivning eller anden anbefaling. Såfremt webstedet indeholder anbefalinger fra analytikere, påtager Weidemann sig intet ansvar, især ikke for rigtigheden og fuldstændigheden af de antagelser og konklusioner, der ligger til grund for disse anbefalinger.

3. Brug

Dette websted udformes og tilvejebringes af Weidemann i Forbundsrepublikken Tyskland.

Weidemann er ikke ansvarlig for, om indholdet på dette websted er egnet eller tilgængeligt til brug uden for Tyskland, eller om adgang til indhold på dette websted er tilladt uden for Tyskland; en sådan adgang sker på brugerens eget initiativ og risiko. Den enkelte bruger er ansvarlig for at overholde de gældende love og bestemmelser. Især skal de gældende bestemmelser i national og international lovgivning om (re-)eksportkontrol overholdes, når oplysninger og filer fra Weidemann videregives til tredjeparter.

Ethvert misbrug af webstedet er forbudt, især (a) adfærd, der strider mod den offentlige orden, (b) angreb på sikkerheden i Weidemanns netværk, især ved at overføre indhold, der indeholder virus eller lignende malware, der kan forringe funktionaliteten af en anden persons computer, (c) omgåelse af webstedets sikkerhedsforanstaltninger, (d) udsendelse af reklamer eller uopfordrede e-mails (spam) og lignende eller (e) begrænsning af adgangen til eller brugen af webstedet eller tjenester eller ethvert forsøg på at gøre dette på nogen måde (f.eks. ved hjælp af et usædvanligt stort antal adgange, uanset om disse genereres manuelt eller automatisk).

Weidemann kan til enhver tid blokere adgangen til webstedet, især hvis brugeren misligholder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår. Weidemann forbeholder sig udtrykkeligt retten til at gøre yderligere krav gældende, f.eks. erstatningskrav, og til at retsforfølge overtrædelser.

4. Registrering

Tjenester, der stilles til rådighed på webstedet, kræver forudgående registrering; der består dog ingen ret til denne.

Brugeren er forpligtet til at give korrekte og fuldstændige oplysninger under registreringen og til at opdatere disse oplysninger, hvis det er nødvendigt. Med registreringen giver brugeren således samtykke til, at Weidemann eventuelt kan kontakte ham/hende via e-mail.

Registrerede brugere er ansvarlige for at bevare fortroligheden af de adgangsdata, de har modtaget ved registreringen, så uautoriserede personer ikke får adgang til kontoen. De er ansvarlige for alle bestillinger, der udføres under deres adgangsdata, og andre aktiviteter på webstedet. Weidemann skal øjeblikkeligt underrettes, hvis adgangsdata anvendes eller kan anvendes uautoriseret.

Weidemann er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde adgangstilladelsen uden forudgående varsel ved at spærre adgangsdataene uden at angive nogen grund, især hvis brugeren overtræder ovennævnte brugerforpligtelser.

5. Intellektuel ejendom

Dette websted tilhører Weidemann og drives og plejes af Weidemann. Samtlige oplysninger eller data (tekst, billede, grafik, lyd, video eller animationsfiler) tilhører - medmindre andet er angivet – Weidemann. De er på samme måde som opbygningen og opsætningen af webstedet beskyttet af loven om ophavsret og andre love om beskyttelse af intellektuel ejendom.

Medmindre andet er angivet, er mærkerne, der anvendes på dette websted, varemærkebeskyttede - også selvom dette ikke er angivet separat. Dette gælder især firmalogoer og mærker. Det er ikke tilladt at anvende disse mærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Weidemann.

Ved enhver brug af webstedet skal ophavsrettigheder, navnerettigheder, varemærkerettigheder og andre ejendomsrettigheder tilhørende Weidemann GmbH eller Wacker Neuson SE, München og dets tilknyttede selskaber overholdes.

Oplysninger, mærkenavne og andet indhold på Weidemanns websted må ikke ændres, kopieres, reproduceres, sælges, udlejes, anvendes, suppleres eller på anden måde udnyttes, heller ikke delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Weidemann.

Det er tilladt at sætte hyperlinks til indgangssiden på Weidemann-websteder som fx www.weidemann.de, hvis linket fører til en komplet ny indlæsning af den side, der henvises til, uden at målsiden vises i en ramme. Links, hvor dette ikke er tilfældet, kræver tilladelse fra Weidemann, før de sættes.

Webstedet og disse brugsvilkår giver ingen licens til at bruge intellektuel ejendom tilhørende Weidemann GmbH eller andre virksomheder i Wacker Neuson-koncernen, og Weidemann har heller ingen tilsvarende forpligtelse til at udstede sådanne rettigheder.

Enhver kommunikation eller andet materiale (herunder og uden begrænsning idéer, forslag eller elementer, der indsendes uopfordret), som du sender til dette websted eller Weidemann via elektronisk post, kan Weidemann anvende uden kompensation eller vederlag til ethvert kommercielt eller andet formål. Dette fører ikke til et kontraktforhold.

6. Fortrolighed og databeskyttelse

Dataoverførsler via dette websted samt e-mails og kommentarer, der sendes til Weidemann, er ikke beskyttede. Weidemann kan derfor ikke påtage sig noget ansvar for fortroligheden og integriteten af de indsendte indhold eller brugen eller offentliggørelsen af disse indlæg.

Hvis du under brugen sender personlige oplysninger til dette websted eller gør dem tilgængelige på webstedet, accepterer du, at Weidemann behandler sådanne oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i de separate oplysninger om databeskyttelse (link i bundteksten).

7. Garantiudelukkelse; ansvarsfraskrivelse

De oplysninger, som Weidemann stiller til rådighed for dig på dette websted, er blevet udarbejdet med stor omhu og opdateres løbende. Alligevel kan vi ikke garantere, at oplysningerne altid er fejlfrie og udelukker derfor ethvert ansvar for oplysningerne, der gives på webstedet, især for deres korrekthed, nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet; vi er ikke forpligtet til at opdatere indholdet på dette websted.

Weidemann er ikke ansvarlig og påtager sig ikke noget ansvar eller garanti for funktionaliteten eller indholdet af eksterne websteder, tjenester eller softwareprodukter, der gøres tilgængelige på dette websted via hyperlinks. Sådanne hyperlinks er hver især mærket med et separat symbol ( ). Når du bekræfter hyperlinket, forlader du Weidemanns informationstilbud. Der kan således gælde andre regler for tilbud fra tredjeparter, især med hensyn til databeskyttelse. Adgang til et websted fra andre virksomheder via et hyperlink på dette websted sker udelukkende på brugerens ansvar. Weidemann påtager sig intet ansvar for de linkede indhold. Et hyperlink til en ekstern internetside er udelukkende et servicetilbud til brugerne og betyder ikke, at Weidemann godkender eller støtter webstedet eller de produkter eller tjenester, der er beskrevet på dette.

Weidemann har truffet rimelige forholdsregler for at sikre sikkerheden på dette websted, men garanterer dog ikke, at webstedet eller de overførte filer og data er virusfrie eller sikre. Weidemann anbefaler derfor, at brugeren beskytter sig selv med passende sikkerhedsanordninger på sine computersystemer.

Generelt sker brugen af dette websted og det indhold, der stilles til rådighed her, udelukkende på brugerens risiko, uden at Weidemanns bærer noget ansvar.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse og garantiudelukkelse gælder ikke, hvis Weidemann er ubetinget ansvarlig i henhold til produktansvarsloven, på grund af forsæt, grov uagtsomhed, skade på liv, krop eller helbred, på grund af overtagelse af en kvalitetsgaranti, på grund af svigagtig fortielse af en mangel eller på grund af brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser. Erstatning for skader som følge af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, medmindre Weidemann har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

8. Gældende lovgivning og værnetingBrugen af dette websted og disse brugsvilkår er underlagt tysk lovgivning med undtagelse af lovvalgsregler og FN's konvention om aftaler om internationale køb. Værneting for alle retstvister er hjemstedet for Weidemann GmbH.


9. Andet

Weidemann kan til enhver tid opdatere eller ændre nærværende brugsvilkår. De er bindende i den respektivt gældende udgave.

Disse brugsvilkår kan i enkelte tilfælde suppleres, ændres eller erstattes af andre vilkår, f.eks. for køb af produkter og/eller tjenester og/eller for brug af særlige tilbud, uanset om der udtrykkeligt henvises til disse brugsvilkår.

Hvis en bestemmelse i disse brugsvilkår af en eller anden grund ikke er tilladt eller ikke kan håndhæves, påvirkes de resterende bestemmelser ikke heraf; brugsvilkårene skal i dette tilfælde så vidt muligt fortolkes i overensstemmelse med deres oprindelige betydning, og som om de ikke indeholdt bestemmelser, der ikke kan håndhæves.

Hvis du oplever problemer med eller har spørgsmål til Weidemanns websted, kan du henvende dig til vores webmaster: webmaster@weidemann.de.
Pr.: september 2012