Käyttöehdot

Näiden, Weidemann GmbH:n ja /tai sen tytäryhtiöiden (”Weidemann”) tarjoamien internetsivujen ja -palvelujen (”verkkosivusto”) käyttö on sallittua yksinomaan seuraavien käyttöehtojen perusteella. Aloittamalla tämän verkkosivuston käytön eli avaamalla sen hyväksyt näiden käyttöehtojen kulloinkin voimassa olevan version. Lue ne huolellisesti ennen tämän verkkosivuston käyttöä:

1. Palvelut

Weidemann tarjoaa sivustollaan tiettyjä tietoja ohjelmistoja, mahdollisesti myös dokumentaatioineen, avattaviksi ja ladattaviksi.

Weidemann pidättää oikeuden itse sivuston tai sivustolla tarjottujen palvelujen ja tietojen muuttamiseen, rajoittamiseen tai poistamiseen koska tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta kokonaan tai osittain, sekä pääsyn rajoittamiseen sivuston kokonaisuuteen tai sen osiin, samoin kuin yksittäisten käyttäjien pääsyn epäämiseen ilman ennakkoilmoitusta ja oman harkintansa mukaan.

Weidemann pyrkii huolehtimaan sivuston ja palvelujen pääosin keskeytyksettömästä saatavuudesta sekä virheettömistä tiedonsiirroista, muttei pysty takaamaan näitä.

2. Sisällöt

Näillä verkkosivuilla esillä pidetyt sisällöt palvelevat yleisiä tiedotus- ja viestintätarkoituksia, eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia.

Weidemann-tuotteita koskevat tiedot ovat ei-sitovaa tiedotusta eivätkä korvaa ostopäätöstä tukevaa perusteellista yksilöllistä neuvontaa. Kuvailtujen laitteiden ja koneiden tekniset ominaisuudet ja varusteet ovat vain esimerkkejä. Tällaiset ominaisuudet ja varusteet voivat vaihdella erityisesti maakohtaisesti. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia koska tahansa.

Siltä osin kuin sivustollamme on tulevaisuutta koskevia väittämiä, nämä väittämät perustuvat Weidemannin johdon uskomuksiin ja arvioihin, ja näin ollen niihin liittyy riskejä ja epävarmuuksia. Weidemannilla ei ole velvollisuutta tällaisten tulevaisuutta koskevien väittämien päivittämiseen. Vastuu tällaisista väittämistä suljetaan pois nimenomaisesti.

Sivustolla haettavissa olevat ja näytetyt pörssi- ja taloustiedot, kurssit, indeksit, hinnat, uutiset, yleiset markkinatiedot jne. on tarkoitettu vain sivuston kävijöiden tiedottamiseen, ei sijoitusneuvonnaksi tai muiksi suosituksiksi. Weidemann ei ota minkäänlaista vastuuta sivustolla mahdollisesti esitettävistä analyytikkojen suosituksista, myöskään erityisesti näiden suositusten perustana olevien oletusten ja johtopäätösten oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

3. Käyttö

Tämän verkkosivuston laatii ja tarjoaa Weidemann Saksan liittotasavallasta käsin.

Weidemann ei ole vastuussa siitä, soveltuvatko tämän sivuston sisällöt käytettäviksi Saksan ulkopuolella tai ovatko ne saatavilla Saksan ulkopuolella, eikä siitä, onko tämän sivuston sisältöjen käyttö Saksan ulkopuolella sallittua; tällainen käyttö tapahtuu käyttäjän omasta aloitteesta ja omalla vastuulla. Jokainen käyttäjä vastaa itse kulloinkin voimassa olevien sovellettavien lakien ja määräysten noudattamisesta; erityisesti Weidemannin saataville asettamia tietoja ja tiedostoja kolmansille osapuolille välitettäessä on aina noudatettava kulloinkin sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä viennin ja jälleenviennin valvontaa koskevia oikeudellisia määräyksiä.

Sivuston kaikenlainen asiaton käyttö on kiellettyä, erityisesti (a) hyvän tavan vastainen käytös, (b) Weidemannin verkon turvallisuuteen kohdistuvat hyökkäykset, erityisesti sellaisten viruksia tai vastaavia haittaohjelmia sisältävien sisältöjen siirto, jotka voivat haitata toisen tietokoneen toimintaa, (c) verkkosivuston turvajärjestelyjen kiertäminen, (d) mainosten ja pyytämättömän sähköpostin (roskapostin) ja vastaavien levittäminen tai (e) verkkosivuston tai palvelujen saatavuuden tai käytettävyyden rajoittaminen tai edes rajoittamisen yritys millä tahansa tavalla (esim. epätavallisen suuri sivustokäyntien määrä riippumatta siitä, luodaanko ne manuaalisesti vai automaattisesti).

Weidemann voi estää pääsyn sivustolle koska tahansa, erityisesti jos käyttäjä laiminlyö näistä ehdoista seuraavia velvollisuuksiaan. Weidemann pidättää nimenomaisesti oikeuden lisävaatimusten esittämiseen, esimerkiksi vahingonkorvauksia koskien, sekä syytteen nostamiseen rikkomustapauksissa.

4. Rekisteröityminen

Verkkosivustolla saatavilla olevat palvelut saattavat vaatia edeltävää rekisteröitymistä; tähän ei ole lähtökohtaista oikeutta.

Käyttäjä on velvollinen antamaan rekisteröitymisen yhteydessä tietonsa oikein ja täydellisinä ja päivittämään niitä tarvittaessa. Rekisteröitymällä käyttäjä hyväksyy, että Weidemann voi ottaa häneen yhteyttä sähköpostitse.

Rekisteröidyt käyttäjät ovat vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä saamiensa pääsytietojen pitämisestä luottamuksellisina, jotteivät ulkopuoliset pääse käyttämään tiliä. He ovat vastuussa kaikista heidän pääsytiedoillaan tehdyistä tilauksista ja muusta toiminnasta sivustolla. Weidemannilla on ilmoitettava välittömästi, jos pääsytietoja käytetään luvatta tai tällainen mahdollisuus on olemassa.

Weidemannilla on koska tahansa oikeus peruuttaa pääsyoikeus ilman ennakkoilmoitusta ja syytä ilmoittamatta estämällä pääsytietojen käytön, erityisesti jos käyttäjät laiminlyö edellä mainittuja velvoitteitaan.

5. Henkinen omaisuus

Nämä verkkosivujen omistaja ja ylläpitäjä on Weidemann. Kaikki tiedot (teksti, kuva, grafiikka, ääni, video ja animaatiotiedostot) ovat – ellei toisin ole mainittu – Weidemannin omaisuutta. Ne ovat sivuston rakenteen ja järjestelyn tavoin tekijäoikeussuojan ja muiden henkistä omaisuutta suojaavan lainsäädännön alaisia.

Ellei toisin mainita, tällä sivustolla käytettävät merkit ovat – myös ilman erillistä merkintää - tavaramerkkilainsäädännöllä suojattuja. Tämä koskee erityisesti yrityslogoja ja tunnuksia. Näitä merkkejä ei saa käyttää ilman Weidemannilta saatua etukäteistä kirjallista lupaa.

Kaikessa sivuston käytössä on huomioitava Weidemann GmbH:n ja Wacker Neuson SE:n, kotipaikka München, ja näiden konserniyhtiöiden tekijänoikeus-, nimi- ja tavaramerkkioikeudet sekä muut teollisoikeudet.

Weidemannin sivustolla esiintyviä tietoja, merkkinimiä ja muita sisältöjä ei saa muuttaa, kopioida, monistaa, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai muutoin hyödyntää ilman Weidemannin etukäisteistä kirjallista lupaa, myöskään osittain.

Weidemannin sivuston aloitussivulle viittaavien hyperlinkkien (esim. www.weidemann.de) asettaminen on sallittua sikäli kuin viitattu sivu latautuu linkistä uudella latauksella kokonaan eikä asetu kehykseen (frame). Tästä poikkeavien linkkien asettamiseen tarvitaan Weidemannin etukäteinen lupa.

Verkkosivustolla ja näillä käyttöehdoilla ei myönnetä lisenssiä Weidemann GmbH:n tai muiden Wacker Neuson -konserniin kuuluvien yhtiöiden henkisen omaisuuden käyttöön, eikä Weidemannilla ole vastaavaa velvollisuutta myöntää tällaisia ​​oikeuksia.

Kaikki viestit ja muu materiaali (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, pyytämättömät ideat, ehdotukset tai elementit), jotka lähetät sähköpostitse näille sivuille tai Weidemannille, ovat Weidemannin käytettävissä mihin tahansa kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen ilman korvausta tai palkkiota. Tämä ei muodosta myöskään sopimussuhdetta.

6. Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Tällä sivustolla tapahtuvia tiedonsiirtoja tai Weidemannille lähetettäviä sähköpostieviestejä ja kommentteja ei suojata. Weidemann ei voi näin ollen ottaa vastuuta lähetettyjen sisältöjen luottamuksellisuudesta ja eheydestä tai näiden lähetysten käytöstä tai julkaisusta.

Jos lähetät käytön yhteydessä näille sivuille henkilötietoja tai asetat niitä saataville, annat suostumuksesi siihen, että Weidemann käyttää tällaisia tietoja erillisten tietosuojatietojen (linkki alatunnisteessa) määräysten mukaisesti.

7. Takuun poissulkeminen; vastuun rajoitukset

Weidemannin tällä sivustolla saataville asettamat tiedot on koottu huolellisesti ja niitä päivitetään jatkuvasti. Emme voi silti taata, että tiedot ovat aina virheettömiä, ja suljemme siksi pois kaikenlaisen vastuun sivustolla saataville asetetuista tiedoista, erityisesti niiden oikeellisuudesta, tarkkuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta, eikä meillä ole velvollisuutta päivittää tämän sivuston sisältöä.

Weidemann ei ota vastuuta eikä anna takuita niiden ulkoisten sivustojen, palvelujen tai ohjelmistotuotteiden toimivuudesta tai sisällöstä, joihin on pääsy tämän sivustolla hyperlinkkien kautta. Tällaiset hyperlinkit on aina merkitty erityisellä symbolilla ( ). Napsauttamalla hyperlinkkiä poistut Weidemannin tarjoamien tietojen piiristä. Kolmansien osapuolten tarjontaa voivatkin koskea erilaiset määräykset, erityisesti mitä tulee tietosuojaan. Toisten yritysten sivustojen käyttö tällä sivustolla olevan hyperlinkin kautta tapahtuu käyttäjän yksinomaisella vastuulla. Weidemann ei vastaa linkitetyistä sisällöistä. Hyperlinkki ulkoiselle verkkosivustolle on katsottava käyttäjälle suunnatuksi palvelutarjoukseksi, eikä se tarkoita Weidemannin antamaa hyväksyntää sivustolle tai sivustolla esitetyille tuotteille tai palveluille.

Weidemann on huolehtinut tämän sivuston turvallisuudesta asianmukaisin varotoimin mutta ei takaa sivuston tai siirrettyjen tiedostojen tai tietojen viruksettomuutta ja turvallisuutta. Weidemann suosittelee näin ollen käyttäjälle asianmukaisen turvan järjestämistä tietokonejärjestelmiinsä käyttäjän omaksi suojaksi.

Tämän sivustolla ja sivustolla saataville asetettujen sisältöjen käyttö tapahtuu kokonaisuudessaan käyttäjän yksinomaisella vastuulla, ja Weidemannin vastuu on suljettu pois.

Edellä mainitut vastuun ja takuun poissulkemiset eivät päde, jos Weidemann on tuotevastuulain mukaan ehdottomasti vastuussa tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, ihmisten hengen tai terveyden vahingoittamisesta, laatutakuun myöntämisestä, vian vilpillisestä salaamisesta tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuen. Olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta seuraava vahingonkorvausvelvoite rajoittuu kuitenkin sopimukselle tyypillisiin ennakoitavissa oleviin vahinkoihin, ellei kyse ole Weidemannin tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

8. Sovellettava laki ja oikeuspaikkaTämän verkkosivuston käyttöön ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Saksan lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä ja YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Kaikkien oikeudellisten riitojen oikeuspaikka on Weidemann GmbH:n kotipaikka.


9. Muuta

Weidemann voi koska tahansa päivittää tai muuttaa näitä käyttöehtoja. Niiden kulloinkin voimassa oleva versio on sitova.

Näitä käyttöehtoja voivat yksittäistapauksessa täydentää, muuttaa tai korvata muilla ehdoilla, jotka voivat koskea esim. tuotteiden ja/tai palvelujen hankintaa ja/tai erityisten tarjouksien käyttöä. Näin on riippumatta siitä, viitataanko näihin muihin käyttöehtoihin nimenomaisesti.

Jos jotkin näiden käyttöehtojen määräyksistä todetaan jostakin syystä kielletyiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi, asialla ei ole minkäänlaista vaikutusta muihin määräyksiin; käyttöehtoja on tässä tapauksessa tulkittava mahdollisuuksien mukaan alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti ja siten kuin ne eivät sisältäisi mainittuja täytäntöönpanokelvottomia määräyksiä.

Jos sinulla on ongelmia sivuston käytössä tai kysyttävää Weidemannilta, ota yhteyttä verkkovastaavaamme: webmaster@weidemann.de.
Tilanne: Syyskuu 2012