HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Weidemann handler miljøbevidst

Weidemann-maskiner med dieselmotor vil fra 2024 være HVO-kompatible og vil fra 1. januar 2024 blive tanket med HVO ved første påfyldning fra fabrikken, inden de leveres til dig. Du kan læse om dette i vores udførlige FAQ.

1. Definition og produktion

Forkortelsen HVO står for "Hydrotreated Vegetable Oil", på dansk "Hydreret Vegetabilsk Olie".

HVO, som udledes af den engelske betegnelse for hydreret vegetabilsk olie (Hydrotreated Vegetable Oil), kaldes ind imellem også HDRD (Hydrogenation Derived Renewable Diesel), da der ud over vegetabilsk olie imidlertid også anvendes animalsk fedt og andre råstoffer til produktionen.

HVO-diesel er næsten luftfri og klar som vand.

Nej. Fornyelig diesel og biodiesel er to forskellige brændstoffer. Behandlingen af råstofferne er forskellig. Ved HVO bliver den vegetabilske olie renset og behandlet med brint ved en høj temperatur.

Brændstoffet produceres ud fra vegetabilske råstoffer, rester eller affald. Inden for rammerne af forordningen om biobrændstoffer har EU's lovgivende myndighed opstillet meget strenge kriterier med hensyn til bæredygtighed og især miljømæssige aspekter (CO2-regnskab, beskyttelse af skove, fornuftig arealanvendelse). For at opfylde disse kriterier er der blevet udviklet flere certificeringssystemer.

HVO produceres ved hjælp af en katalytisk reaktion i vegetabilske olier eller animalsk fedt med brint (hydrering). Hydreringen medfører en spaltning af fedt og olier, hvor alle iltatomer og umættede bindinger fjernes. Ud af fedtsyrerne opstår der langkædede paraffiner, andelen af glycerin konverteres til propangas, og ilten bindes som vand.

Paraffinske dieselbrændstoffer kan både produceres syntetisk, f.eks. ud fra naturgas (GtL: Gas-to-Liquid) eller strøm (PtL: Powerto- Liquid), og ud fra biogene kilder, f.eks. ud fra hydrerede vegetabilske olier (HVO – Hydrotreated Vegetable Oils). Paraffinsk er i den forbindelse et kemisk begreb til at betegne mættede kulbrinter (kemisk indeholder disse kun kul-carbon-enkeltbindinger i modsætning til såkaldte umættede kulbrinter).

På grund af den kemiske sammensætning adskiller de paraffinske brændstoffers egenskaber sig fra dem i almindelige dieselbrændstoffer. I ren form opfylder de derfor ikke kravet i standarden for dieselbrændstoffer (DIN EN 590), som er afgørende i Tyskland, men er reguleret i en separat standard (DIN EN 15940). De kan (i forhold til HVO's densitet) dog blandes med almindeligt dieselbrændstof med op til 26 % uden at tilsidesætte standarden.

Syntetisk diesel opfylder bestemmelserne i standarden EN 15940 for paraffinske dieselbrændstoffer. HVO opfylder alle krav i EN 590 for dieselbrændstoffer på nær den nødvendige, minimale densitet. Derfor kan HVO ikke EN 590-certificeres og kan dermed ikke sælges på tankstationer i Tyskland i øjeblikket. I andre lande er HVO allerede tilgængelig på tankstationer.

2. Miljøvenlighed

HVO betragtes som et bæredygtigt brændstof sammenlignet med traditionel, fossil diesel. Den produceres ud fra fornyelige kilder såsom vegetabilske olier, animalsk fedt og brugt spiseolie. Disse råstoffer kan efterplantes eller genvindes, hvilket medfører en kontinuerlig genforsyning. Ved forbrænding af HVO udstødes der generelt mindre drivhusgas end ved fossil diesel. HVO kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten, da den skaber mindre skadelige emissioner end sodpartikler og nitrogenoxid. HVO er biologisk nedbrydelig, hvilket betyder, at den i modsætning til nogle syntetiske brændstoffer nedbrydes i miljøet uden at efterlade skadelige rester.

HVO-producenten Neste bruger strøm fra fornyelige energikilder. I hydreringens produktionsproces er der indtil nu ikke anvendt brint, som er regenerativt produceret. Transportvejen kan ikke vises 100 % klimaneutralt.

 • HVO kan først og fremmest bidrage til at udforme vognparken mere klimaneutralt. Sammenlignet med standarddieselbrændstof skal der med HVO100 (= 100 % ren HVO) kunne realiseres en CO2-reduktion med ca. 90 %.
 • HVO er iltfri og har derfor en bedre lagerstabilitet og en langsommere ældning af motorolie end biodiesel eller diesel. HVO er resistent over for bakterieangreb (dieselpest). Derfor er brændstoffet ideelt til anvendelse i landbrugsmaskiner med lang brugstid.
 • Dette syntetiske brændstof er væsentligt bedre for motorens holdbarhed og er også bedre for miljøet.
 • På grund af det høje cetantal og en dermed hurtigere tænding er især HC- og CO-emissioner i det nederste belastningsområde og ved kolde motorbetingelser mindre end med biodiesel og fossilt dieselbrændstof.
 • En anden fordel ved det høje cetantal er en støjsvag forbrænding.
 • Friheden for aromater bidrager til en lavere udledning af sodemissioner og dermed også til en reducering af brændstofforbruget ved at reducere hyppigheden af regenerering. Dette forekommer kun ved maskiner over 19 kW. Resultaterne af sod oxidationsanalysen viser en højere reaktivitet af sod fra HVO-brændstof. Sammenlignet med motorer, som anvender fossil diesel, ligger de passive regenereringstemperaturer fra HVO-sod ca. 40° C lavere.
 • Anvendelse af HVO medfører en reduktion af NOx-emissionerne.

3. Ydelsesaspekter og rentabilitet

I Tyskland ligger prisen for HVO ca. 10 til 20 cent over den normale dieselpris. Denne forskel vil med den stigende efterspørgsel og udbygningen af HVO-produktion blive langt mindre i fremtiden. I andre lande såsom Sverige eller Slovenien er det billigere at købe grøn benzin. Landog skovbrug har ret til at anmode om godtgørelse for landbrugsdiesel. Anvendelse af biodiesel i ren form og af vegetabilsk olie i land- og skovbrug er i henhold til den tyske energiafgiftslov (EnergieStG) skattefri. Den fulde afgiftssats godtgøres.

Køreområdet eller anvendelsestiden for et køretøj, som anvender HVO100, er identisk med et dieseldrevet køretøj.

4. Anvendelse

Ja. HVO har en lignende kemisk sammensætning som fossil diesel. Dette betyder, at brændstoffet er en drop-in-erstatning for fossil diesel. Brændstoffet kan blandes med fossil diesel i et vilkårligt forhold – eller kan anvendes i ren form (HVO100). Gummitætningerne udvider sig forskelligt ved anvendelse af fossil diesel og HVO, og derfor bør regelmæssig udskiftning af de to brændstoffer undgås.

EN 15940 tillader et FAME-indhold på maks. 7 %, men kvaliteten af FAME er en vigtig faktor; en dårlig kvalitet kan give problemer, selv ved lavere koncentrationer. Risikoen for bundfald af urenheder i FAME stiger med et højere blandingsindhold. Biodiesel er principielt ikke tilladt til Weidemann-maskiner over B7 (7 % indhold).

Ja, det er sikkert at køre med HVO100. HVO kan sammenlignes med diesel, også hvad angår sikkerhed.

Takket være isomerisering kan kuldeegenskaberne også tilpasses vinterkravene. Derved ændres kulbrinternes struktur tilsvarende. Der kan opnås et CFPP (Cold Filter Plugging Point)-punkt på -40° C.

Motoren vedligeholdes med HVO i henhold til den samme vedligeholdelsesplan som med dieselbrændstof.

Alle aktuelle Hoftracs, hjul- og teleskoplæssere er HVO-kompatible (fra 2024).

Alle Weidemann-maskiner trin V kan anvendes med HVO. Kunderne skal kontakte Weidemanns kundeservice for at få bekræftet kompatibiliteten af deres præcise maskinmodel samt proceduren, før de tanker en Weidemann-maskine med HVO.

De hydrofobe egenskaber medfører en højere mængde vand, som udskilles i vandudskilleren. Selve brændstoffet er dog vandfrit, hvis HVO er blevet opbevaret korrekt.

Vi har undersøgt materialets kompatibilitet, motoreffekten og vedligeholdelsplanen. Vi har intensivt testet brændstoffet under forskellige vejrbetingelser i vores maskiner til kontinuerlige tests. Vi har positive erfaringer med HVO.

5. Tilgængelighed

På trods af den stigende produktion er HVO kun tilgængelig overalt i få europæiske lande. Mens nogle lande som Holland, Sverige eller endda Italien allerede satser mere og mere på det alternative brændstof, er HVO endnu ikke nået til Tyskland. Drivstoffet skulle frigives i Tyskland ved udgangen af 2023, men processen kan ske at blive yderligere forsinket.

Det er spørgsmålet, om der er nok affald til rådighed til behovet for HVO. Vegetabilsk eller animalsk affald bliver alt sammen for længst regenereret. For at supplere manglende råstoffer undersøger Neste, verdens førende producent af fornyelig diesel, i øjeblikket nye måder på at udnytte flydende plastaffald som fremtidig råstof til raffinaderi af mineralske olieprodukter. Inden 2030 vil virksomhedenårligt behandle mere end én million ton plastaffald som råstof. EU har taget skridt til at reducere emissioner for lufttrafik og skibsfart ved hjælp af deres emissionshandelssystem (EHS). Da hverken fly eller skibe elektrificeres, skal de brændstoffer, som anvendes af fly og skibe i EU, være mere miljøvenlige. På kort sigt foretrækkes drivstoffet HVO100 til at opnå dette mål. Derfor er tilgængeligheden for jordkøretøjer fortsat begrænset.

Der er tilstrækkeligt store mængder HVO til rådighed på markedet til at yde et relevant bidrag på veje og i terræn: Globalt er der i 2021 produceret mere end 7 millioner ton HVO. Inden 2025 forventes den globale HVO-produktion at overstige 30 millioner ton. På mellemlangt og langt sigt byder skalerbare og bæredygtige råstofkilder på yderligere mængdepotentialer.

HVO er væsentligt over demonstrationsfasen og er allerede et etableret brændstof på markedet. Udbuddet af HVO100 i Europa stiger hele tiden.

 • ca. 2.000 stationer i Europa med 100 % HVO.
 • ca. 1.600 tankstationer i Nordamerika (80-95 % HVO).
 • ca. 10.900 tankstationer i alt angivet i Europa, inkl. blandinger.

I de kommende år skal produktionen af regenerativ diesel i Europa stige fra aktuelt ca. 4 millioner ton pr. år til 15,5 millioner ton inden 2030.

HVO har dog været på markedet som blandingskomponent for dieselbrændstof siden 2012. En blanding på op til 26 % til traditionel diesel er tilladt. Den tyske forbundsdag har i et beslutningsforslag af 3. marts 2023 opfordret den tyske forbundsregering til at ændre den tyske regulering for brændstoffer, så det bliver muligt at anvende og sælge paraffinske brændstoffer i ren form for alle brugere. For at gøre dette skal den 10. tyske forordning om immissionskontrol (BImSchV) hurtigt ændres, så også brændstoffer, som er i overensstemmelse med DIN EN 15940, fuldt ud er lovlige. I dag må HVO-diesel dog allerede købes i dunke, beholdere eller mobile tankanlæg.

 • Neste (FIN, NL)
 • Preem (S)
 • ENI
 • Total (F)
 • Orange Gas (NL)
 • Greenpont (NL)
 • Goodfuels (NL)
 • Phillips 66 (USA)
 • osv.
 • Zieglmeier (D)
 • Neste (FIN, Baltikum)
 • Preem (S)
 • Tanka (S)
 • Greenpont (NL)
 • Texaco (NL)
 • 76 Phillips 66 (USA)
 • Orange Gas (NL)
 • Cirkle K (DK, S, N)
 • XY Truck (N, DK)
 • Colabitoil (S)
 • Shell (NL)
 • osv.
 • NesteMy / Neste Renewable Diesel (NRD)
 • C.A.R.E Diesel
 • KlimaDiesel90
 • Fuelmotion H
 • Renewable Diesel (USA)
 • HVO100
 • HVOlution (Italien)
 • Shell Renewable Diesel (NL)
 • XtL Diesel

Udgave: Oktober 2023
Kilde: Internetsøgning foretaget af Weidemanns tekniske afdeling baseret på oplysninger fra forskellige HVO-producenter.

Downloads

Vorschaubild FAQ HVO
FAQ HVO

PDF, 1 MB

Download